v
22/04/2021 19:54:08
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellLlicència d'obres per canvi d'ús a residencial dels edificis i les entitatsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Llicència d'obres per canvi d'ús a residencial dels edificis i les entitats.
Objecte Poder fer obres que comportin canviar l'ús global d'un edifici o el d'una o diverses de les seves entitats per destinar-los a un ús d'habitatge.
Documentació necessària Documentació imprescindible:
- Justificant pagament de la taxa OF 3.9.
- Fotografies de l'estat actual de l'edificació, parcel·la, vials i voreres.
- Plànol de situació, emplaçament i règim urbanístic aplicable, amb base topogràfica a escala adequada i amb indicació de l'àmbit d'intervenció.
- Projecte tècnic redactat d'acord amb l'annex I de la Part I del Codi Tècnic de l'Edificació.
- Full d'assumpció de la direcció facultativa.
- Declaració responsable exercici professional (DRO1).
- Estudi de gestió i residus de construcció i demolició.
- Document d'acceptació signat-segell centre gestor de residus autoritzat.
- Estudi de seguretat i salut en la construcció o estudi bàsic, visat.
- Full de càlcul de la base imposable de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, segons model normalitzat.

Altra documentació:
- Documentació segons el [PEP]BAMAS.
- Documentació gràfica acotada en planta, secció i alçat, de la bastida.
- Certificat de solidesa de l'edificació, en el cas de legalització.
- Plànol topogràfic a escala no inferior a 1:500, en cas de moviment de terres o obres de nova planta en parcel·les amb un desnivell superior al 5% (excepte sistema d'ordenació per alineació de vial).
- Autorització de representació.
- Adjuntar placa de gual número.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitació
 • Sabadell Atenció Ciutadana d'Urbanisme
 • Temps aproximat de resposta 2 mesos des de l'entrada de la sol·licitud.
  Preu Segons Ordenança fiscal 3.9. Per exempcions i bonificacions veure el contingut de la ordenança.

  Segons Ordenança fiscal 2.4. Per exempcions i bonificacions veure el contingut de la ordenança.
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 2 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud estimada. En cap cas s'adquiriran per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, el seu reglament o el planejament urbanístic aplicable, ni aquelles que comprometin la titularitat de béns o drets de domini públic, o sòls que el planejament destini a sistemes.
  Vies de reclamació Si no esteu conformes amb la resolució que se us notifiqui, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) Projecte tècnic redactat d'acord amb l'annex I de la Part I del Codi Tècnic de l'Edificació.

  Prevenció i seguretat en matèria d'incendis

  - En els supòsits regulats a l'Annex 1 i l'Annex 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis i establiments, activitats, infraestructures i edificis serà necessari tramitar l'informe de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.
  - S'haurà de presentar la documentació tècnica següent:
  a) Full de sol·licitud d'informe segons instància normalitzada, per duplicat.
  b) La documentació tècnica en suport paper per duplicat i en suport digital.
  c) Formularis SP01 i SP02, per duplicat.
  - Per informar la sol·licitud de llicència d'obres caldrà haver obtingut prèviament aquest informe favorable.

  Domini públic

  Quan l'actuació afecti el domini públic, caldrà tramitar simultàniament l'autorització dels organismes sectorials competents (carreteres, línies ferroviàries, ...).

  Abans de l'inici de les obres s'ha de presentar:
  - Comunicació de l'inici de les obres, segons model normalitzat
  - Projecte executiu, si no s'inclou en la sol·licitud de llicència; si conté modificacions de detall respecte del projecte bàsic aprovat, així es manifestarà en la instància de presentació, amb indicació de quines són les modificacions de detall incorporades.
  - Estudi de seguretat i salut en la construcció, o si escau, estudi bàsic de seguretat i salut en la construcció.
  - Designació de l'empresa constructora, acompanyant el document on el contractista assumeixi l'execució de l'obra. Si el titular de l'obra actués com a constructor, les obres hauran d'estar destinades al propi ús.
  Servei responsable Servei de llicències. Edificació.
  C. del Sol, 1
  937 453 176
  Atenció al SACU
  llicencies@ajsabadell.cat
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 2 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l'Ajuntament , sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà estimada.
  Cita prèvia Podeu reservar aquí o enviar un correu electrònic a sac.urbanisme@ajsabadell.cat

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Documentació segons el [PEP]BAMAS: Documentació segons el [PEP]BAMAS Opcional Ambdues
  Certificat de solidesa de l'edificació: Certificat de solidesa de l'edificació Opcional Ambdues
  Justificant pagament de la taxa OF 3.9: Justificant pagament de la taxa OF 3.9 Obligatori Ambdues
  Estudi de gestió i residus de construcció i demolició: Estudi de gestió i residus de construcció i demolició Obligatori Ambdues
  Declaració responsable exercici professional (DRO1): Declaració responsable exercici professional (DRO1) Obligatori Ambdues
  Document d'acceptació signat-segell centre gestor de residus autoritzat: Document d'acceptació signat-segell centre gestor de residus autoritzat Obligatori Ambdues
  Documentació gràfica de la bastida : Documentació gràfica de la bastida Opcional Ambdues
  Placa gual número: Placa gual número Opcional Ambdues
  Projecte tècnic: Projecte tècnic Obligatori Ambdues
  Full de càlcul de la base imposable de l'ICIO: Full de càlcul de la base imposable de l'ICIO Obligatori Ambdues
  Estudi de seguretat i salut en la construcció o estudi bàsic visat: Estudi de seguretat i salut en la construcció o estudi bàsic visat Obligatori Ambdues
  Full de assupció de la direcció facultativa : Full de assupció de la direcció facultativa Obligatori Ambdues
  Plànol de situació, emplaçament i règim urbanístic : Plànol de situació, emplaçament i règim urbanístic Obligatori Ambdues
  Plànol topogràfic a escala: Plànol topogràfic a escala Opcional Ambdues
  Fotografies estat actual edificació: Fotografies estat actual edificació Obligatori Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat