v
20/04/2021 03:38:32
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellLlicència per acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatgeNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Llicència per acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
Objecte Poder dur a terme les actuacions d'acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
Documentació necessària - Justificant pagament de la taxa OF 3.9.
- Estudi de l'impacte sobre el medi ambient i sobre el paisatges i de les mesures correctores proposades.
- Documentació descriptiva i gràfica de l'actuació.
- Full d'assumpció de la direcció facultativa.
- Declaració responsable exercici professional (DRO1).
- Estudi de seguretat i salut en la construcció o estudi bàsic, visat.
- Full de càlcul de la base imposable de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, segons model normalitzat.
- Autorització de representació.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitació
 • Sabadell Atenció Ciutadana d'Urbanisme
 • Temps aproximat de resposta 2 mesos des de l'entrada de la sol·licitud.
  Preu Segons Ordenança fiscal 3.9. Per exempcions i bonificacions veure el contingut de la ordenança.
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 2 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud estimada. En cap cas s'adquiriran per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, el seu reglament o el planejament urbanístic aplicable, ni aquelles que comprometin la titularitat de béns o drets de domini públic, o sòls que el planejament destini a sistemes.
  Vies de reclamació Si no esteu conformes amb la resolució que se us notifiqui, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Servei responsable Servei de Llicències. Edificació.
  C. del Sol, 1
  93 745 31 76
  Atenció al SACU
  llicencies@ajsabadell.cat
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 2 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l'Ajuntament , sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà estimada.
  Cita prèvia Podeu reservar aquí o enviar un correu electrònic a sac.urbanisme@ajsabadell.cat

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Justificant pagament de la taxa OF 3.9: Justificant pagament de la taxa OF 3.9 Obligatori Ambdues
  Estudi de l'impacte sobre el medi ambient: Estudi de l'impacte sobre el medi ambient Obligatori Ambdues
  Declaració responsable exercici professional (DRO1): Declaració responsable exercici professional (DRO1) Obligatori Ambdues
  Documentació descriptiva i gràfica de l'actuació: Documentació descriptiva i gràfica de l'actuació Obligatori Ambdues
  Full de càlcul de la base imposable de l'ICIO: Full de càlcul de la base imposable de l'ICIO Obligatori Ambdues
  Estudi de seguretat i salut en la construcció o estudi bàsic: Estudi de seguretat i salut en la construcció o estudi bàsic Obligatori Ambdues
  Full d'assumpció de la direcció facultativa : Full d'assumpció de la direcció facultativa Obligatori Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat