v
17/04/2021 11:19:33
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellLlicència per la instal·lació d'hivernacles o estructures similars superiors a un metre d'alçàriaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Llicència per instal·lar hivernacles o estructures similars superiors a un metre d'alçària.
Objecte Poder fer obres per a la instal·lació d'hivernacles o estructures similars superiors a un metre d'alçària.
Documentació necessària Justificant pagament de la taxa OF 3.9.
Full d'assumpció de la direcció facultativa.
Estudi de seguretat i salut en la construcció o estudi bàsic, visat.
Designació de l'empresa constructora.
Documentació tècnica o memòria explicativa.
Autorització de representació.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitació
 • Sabadell Atenció Ciutadana d'Urbanisme
 • Temps aproximat de resposta 2 mesos des de l'entrada de la sol·licitud.
  Preu Segons Ordenança fiscal 3.9. Per exempcions i bonificacions veure el contingut de la ordenança.
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 2 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud estimada. En cap cas s'adquiriran per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin l' esmentada Llei, el seu reglament o el planejament urbanístic aplicable, ni aquelles que comprometin la titularitat de béns o drets de domini públic, o sòls que el planejament destini a sistemes.
  Vies de reclamació Si no esteu conformes amb la resolució que se us notifiqui, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) Elements auxiliars de la construcció.

  - En cas que les obres requereixin la instal·lació d'una bastida o una tanca provisional d'obres ocupant l'espai públic, a la documentació tècnica s'haurà d'incorporar documentació gràfica acotada (en format DIN-A3 o DIN-A4) en planta, secció i alçat de la bastida amb indicació dels elements que configuren l'espai públic (vorera, escocells, enllumenat públic, senyals de circulació, etc.), la justificació de l'accessibilitat d'acord amb la normativa vigent o la proposta de l'alternativa provisional en les afectacions.
  - Per qualsevol element auxiliar de la construcció que ocupi l'espai públic s'ha d'obtenir la llicència d'ocupació de via pública prèviament a la instal·lació.

  Servituds aeronàutiques (AESA).

  - En el cas d'instal·lacions que superin l'alçada actual de l'edifici si l'emplaçament de l'actuació es troba dins l'àmbit afectat per servituds aeronàutiques, caldrà haver obtingut prèviament l'autorització de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).
  - Per tramitar-la, cal presentar instància normalitzada (S-INFT245) de sol·licitud d'autorització de servituds aeronàutiques, i aportar la següent documentació:
  a) Formulari de sol·licitud (www.seguridadaerea.es).
  b) La documentació tècnica en suport digital (format .PDF o .DWG) següent:
  - Plànol de situació a escala, on es reflecteixi la forma en planta i orientació de la instal·lació o construcció respecte de l'aeroport.
  - Plànol acotat representat l'alçat de la instal·lació o construcció, especialment, l'alçada màxima.
  - Per informar la sol·licitud de llicència d'obres caldrà haver obtingut prèviament aquesta autorització.

  Pla especial de protecció dels béns arqueològics, ambientals i arquitectònics de Sabadell [PEP]BAMAS.

  El document del [PEP]BAMAS es pot consultar a l web de l'Ajuntament:
  http://web.sabadell.cat/urbanisme/planejament-urbanistic/pep-bamas

  Domini públic.

  Quan l'actuació afecti el domini públic, caldrà tramitar simultàniament l'autorització dels organismes sectorials competents (carreteres, línies ferroviàries...).

  Abans de l'inici de les obres s'ha de presentar:
  - Comunicació de l'inici de les obres, segons model normalitzat.(nota: valorem si cal dissenyar un format ?estandarditzat? i publicar-ho!)
  - Projecte executiu, si no s'inclou en la sol·licitud de llicència; si conté modificacions de detall respecte del projecte bàsic aprovat, així es manifestarà en la instància de presentació, amb indicació de quines són les modificacions de detall incorporades.
  - Estudi de seguretat i salut en la construcció, o si escau, estudi bàsic de seguretat i salut en la construcció.
  - Designació de l'empresa constructora, acompanyant el document on el contractista assumeixi l'execució de l'obra. Si el titular de l'obra actués com a constructor, les obres hauran d'estar destinades al propi ús.
  Servei responsable Servei de Llicències. Edificació.
  C. del Sol, 1
  93 745 31 76
  Atenció al SACU
  llicencies@ajsabadell.cat
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és d'2 mes a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l'Ajuntament , sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà estimada.
  Cita prèvia Podeu reservar aquí o enviar un correu electrònic a sac.urbanisme@ajsabadell.cat

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Justificant pagament de la taxa OF 3.9: Justificant pagament de la taxa OF 3.9 Obligatori Ambdues
  Estudi bàsic visat: Estudi bàsic visat Opcional Ambdues
  Designació de l'empresa constructora: Designació de l'empresa constructora Obligatori Ambdues
  Documentació tècnica o memòria explicativa: Documentació tècnica o memòria explicativa Obligatori Ambdues
  Full d'assumpció de la direcció facultativa : Full d'assumpció de la direcció facultativa Obligatori Ambdues
  Estudi de seguretat i salut en la construcció : Estudi de seguretat i salut en la construcció Obligatori Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat