v
22/04/2021 18:55:55
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellLlicència per instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similarsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Llicència per a instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars.
Objecte Poder fer obres per instal·lar cases prefabricades o instal·lacions similars, provisionals o permanents.
Documentació necessària - Justificant pagament de la taxa OF 3.9.
- Fotografies estat actual edificació, parcel·la, vials i voreres.
- Plànol de situació, emplaçament i règim urbanístic aplicable, amb base topogràfica a escala adequada i amb indicació de l'àmbit d'intervenció.
- Projecte tècnic i visat.
- Full d'assumpció de la direcció facultativa.
- Declaració responsable exercici professional (DRO1).
- Estudi de gestió i residus de construcció i demolició.
- Document d'acceptació signat-segell centre gestor de residus autoritzat.
- Estudi de seguretat i salut en la construcció o estudi bàsic, visat.
- Full de càlcul de la base imposable de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, segons model normalitzat.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitació
 • Sabadell Atenció Ciutadana d'Urbanisme
 • Temps aproximat de resposta 2 mesos des de l'entrada de la sol·licitud.
  Preu Segons Ordenança fiscal 3.9. Per exempcions i bonificacions veure el contingut de la ordenança.

  Segons Ordenança fiscal 2.4. Per exempcions i bonificacions veure el contingut de la ordenança.
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 2 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamació Si no esteu conformes amb la resolució que se us notifiqui, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) Projecte tècnic, subscrit per tècnic competent i signat pel promotor, adequat a l'obra, l'ús o la instal·lació, amb la precisió i l'abast suficients que permetin avaluar-ne l'adequació a la normativa vigent, i una còpia en suport digital. El projecte ha de contenir, com a mínim:
  - Memòria en què es descrigui l'obra, l'ús o la instal·lació; el nombre dels habitatges, establiments o entitats.
  - Pressupost de l'actuació.
  - Plànols de l'obra projectada, a l'escala 1:100, 1:75 o 1:50.
  - Quan el projecte es refereix a obres a les que sigui d'aplicació el Codi Tècnic de l'Edificació, o la norma que el vingui a substituir, el projecte tècnic s'ajustarà documentalment al que disposa l'Annex 1 de la Part I del CTE.

  Elements auxiliars de la construcció

  - En cas que les obres requereixin la instal·lació d'una bastida o una tanca provisional d'obres ocupant l'espai públic, a la documentació tècnica s'haurà d'incorporar documentació gràfica acotada (en format DIN-A3 o DIN-A4) en planta, secció i alçat de la bastida amb indicació dels elements que configuren l'espai públic (vorera, escocells, enllumenat públic, senyals de circulació, etc.), la justificació de l'accessibilitat d'acord amb la normativa vigent o la proposta de l'alternativa provisional en les afectacions.
  - Per qualsevol element auxiliar de la construcció que ocupi l'espai públic s'ha d'obtenir la llicència d'ocupació de via pública prèviament a la seva instal·lació.

  Servituds aeronàutiques (AESA)

  - En el cas de instal·lacions que superin l'alçada actual de l'edifici si l'emplaçament de l'actuació es troba dins l'àmbit afectat per servituds aeronàutiques, caldrà haver obtingut prèviament l'autorització de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).
  - Per tramitar-la, cal presentar instància normalitzada (S-INFT245) de sol·licitud d'autorització de servituds aeronàutiques, i aportar la següent documentació:
  a) Formulari de sol·licitud (www.seguridadaerea.es)
  b) La documentació tècnica en suport digital (format .PDF o .DWG) següent:
  - Plànol de situació a escala, on es reflecteixi la forma en planta i orientació de la instal·lació o construcció respecte de l'aeroport.
  - Plànol acotat representat l'alçat de la instal·lació o construcció, en especial, l'alçada màxima.
  - Per informar la sol·licitud de llicència d'obres caldrà haver obtingut prèviament aquesta autorització.

  Prevenció i seguretat en matèria d'incendis

  - En els supòsits regulats a l'Annex 1 i l'Annex 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis i establiments, activitats, infraestructures i edificis serà necessari tramitar l'informe de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.
  - S'haurà de presentar la documentació tècnica següent:
  a) Full de sol·licitud d'informe segons instància normalitzada, per duplicat.
  b) La documentació tècnica en suport paper per duplicat i en suport digital.
  c) Formularis SP01 i SP02, per duplicat.
  - Per informar la sol·licitud de llicència d'obres caldrà haver obtingut prèviament aquest informe favorable.

  Certificat d'alineacions i rasants

  - En cas d'obres de nova planta afectades per vials o altres sistemes i en casos específics que per qüestions d'emplaçament o de disseny de la pròpia edificació l'Ajuntament estimi necessari, caldrà aportar el certificat municipal d'alineacions i rasant realitzat pel Servei d'Informació de Base - Cartografia i Topografia, previ a la retirada de la llicència. Aquest document s'ha de demanar mitjançant instància i requerirà el pagament de la taxa corresponent d'acord amb l'Ordenança Fiscal Municipal 3.8, apartat 5.

  Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà (PEIPU)

  - Si es tracta de finques incloses en els àmbits assenyalats pel pla especial de protecció vigent al municipi, tant per béns concrets com per actuacions en ambients protegits, s'aportarà la documentació específica exigida per la seva normativa.

  Àmbit NAU (Normes d'aplicació urbana)
  Els actes
  Servei responsable Servei de Llicències. Edificació.
  C. del Sol, 1
  93 745 31 76
  Atenció al SACU
  llicencies@ajsabadell.cat
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 2 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l'Ajuntament , sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
  Cita prèvia Podeu reservar aquí o enviar un correu electrònic a sac.urbanisme@ajsabadell.cat

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Justificant pagament de la taxa OF 3.9: Justificant pagament de la taxa OF 3.9 Obligatori Ambdues
  Estudi de gestió i residus de construcció i demolició: Estudi de gestió i residus de construcció i demolició Obligatori Ambdues
  Declaració responsable exercici professional (DRO1): Declaració responsable exercici professional (DRO1) Obligatori Ambdues
  Document d'acceptació signat-segell centre gestor de residus autoritzat: Document d'acceptació signat-segell centre gestor de residus autoritzat Obligatori Ambdues
  Projecte tècnic i visat: Projecte tècnic i visat Obligatori Ambdues
  Full de càlcul de la base imposable de l'ICIO: Full de càlcul de la base imposable de l'ICIO Obligatori Ambdues
  Estudi de seguretat i salut en la construcció o estudi bàsic, visat: Estudi de seguretat i salut en la construcció o estudi bàsic, visat Obligatori Ambdues
  Full d'assumpció de la direcció facultativa : Full d'assumpció de la direcció facultativa Obligatori Ambdues
  Plànol de situació, emplaçament i règim urbanístic : Plànol de situació, emplaçament i règim urbanístic Obligatori Ambdues
  Fotografies estat actual edificació, parcel·la, vials i voreres: Fotografies estat actual edificació, parcel·la, vials i voreres Obligatori Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat