v
20/04/2021 03:43:13
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellSol·licitud d'Integració Social per la Renovació de Residència TemporalNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Sol·licitud d'Integració Social per a la Renovació de Residència Temporal.
Objecte Obtenir l'informe facultatiu que servirà per acreditar l'esforç d'integració de la persona estrangera en el procés de renovació de la seva autorització de residència temporal (no lucrativa, per reagrupament familiar, treball per compte d'altri i treball per compte propi).
Documentació necessària - Sol·licitud degudament emplenada i signada model INF03 (disponible a documents adjunts).

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

Documentació genèrica:
- Original o fotocòpia completa compulsada del passaport en vigor.
- Original o fotocòpia completa compulsada del NIE en vigor.

Documentació específica:
- Original o fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa de l'esforç d'integració a través de la participació activa en accions formatives destinades al coneixement i respecte dels valors constitucionals, dels valors estatutaris de Catalunya, dels valors de la Unió Europea, dels drets humans, les llibertats públiques, la democràcia, la tolerància o la igualtat entre homes i dones, del seguiment de programes d'inserció cultural (coneixement de la societat catalana), de coneixements suficients de la llengua catalana i castellana o de col·laboració en xarxes socials.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada estrangera, empadronada a Sabadell, que pretengui renovar l'autorització de residència temporal i que no compleixi algun dels requisits previstos per a la renovació de l'autorització.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitació
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta 3 mesos a partir de la data del document del registre de sortida de Serveis Socials.
  Preu Tràmit gratuït.
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 3 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) Requisits genèrics:
  - Ser persona estrangera no comunitària.
  - Ser major d'edat (o major de 16 anys amb autorització del representant legal).
  - Diposar d'autorització de residència pendent de renovar.

  No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

  El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, emetrà un informe d'inserció social favorable o desfavorable en funció que s'acrediti suficientment la integració social de la persona interessada. L'informe es fonamentarà en la documentació que acompanyi la sol·licitud i, si escau, en la informació consultada a altres administracions o organismes.
  Servei responsable Programa d'Acollida
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 3 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no hi hagi cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
  Cita prèvia Podeu reservar aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil)
  Veure Enllaç...

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Formulari específic de sol·licitud: Formulari específic de sol·licitud model INF03 Obligatori Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat