v
22/04/2021 19:11:51
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellDuplicat de la targeta gratuïta de transport públic municipal: gent gran i persones amb discapacitatNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Duplicat de la targeta gratuïta de transport públic municipal: gent gran i persones amb discapacitat.
Objecte Obtenir el duplicat de la targeta per l'ús gratuït del transport públic a gent gran i persones amb discapacitat.
Documentació necessària - DNI/NIE
- En el cas de sol·licitud de duplicat per deteriorament, s'ha de lliurar la targeta activa deteriorada.
- En el cas de sol·licitud de duplicat per pèrdua o robatori, cal denunciar-ho als cossos de seguretat (Mossos d'Esquadra o Policia Local) i presentar còpia de la denúncia.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada amb discapacitat o majors de 65 anys que disposi de targeta activa de transport municipal i que necessiti un duplicat perquè s'ha produït pèrdua, robatori o deteriorament de la targeta actual.
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta Al moment
  Preu Segons ordenança fiscal 3.2.5.
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 3 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamació Contra este acto, que agota la vía administrativa, podéis interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes a contar del día siguiente de la recepción de esta notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de la provincia de Barcelona en el plazo de dos meses a contar del día siguiente de la recepción de esta notificación, de acuerdo con el que disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Sin embargo, podéis interponer cualquier otro recurso que consideráis procedente.
  Altra informació d'interès (més informació) La data de caducitat és la del mateix període que el de la targeta perduda, deteriorada o robada. És imprescindible la presència de la persona interessada. No s'admeten autoritzacions.
  Servei responsable Servei d'Acció Social
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 3 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no hi hagi cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Presencial
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Presencial

  Tramitació Presencial
  Descarregar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat