v
22/04/2021 19:44:27
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellRenovació de la targeta gratuïta de transport públic municipal per a persones amb discapacitatNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularis

Nivell de Modernització 2. Descàrrega de formularis

Informació
Nom del tràmit Renovació de la targeta gratuïta de transport públic municipal per a persones amb discapacitat.
Objecte Renovar, quan el període de validesa hagi caducat, la targeta per a l'ús gratuït del transport públic de persones amb discapacitat.
Documentació necessària - DNI
- Certificat de reconeixement del grau de discapacitat del CAD o targeta acreditativa de la discapacitat o resolució/certificat de la Seguretat Social on consti la incapacitat permanent (en grau total, absoluta o de gran invalidesa) o resolució/certificat de Classes Passives per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, en tant li sigui reconeguda la condició de pensionista.
- Justificant d'ingressos de la pensió de l'INSS de l'any en curs.
- En el cas de menors de 16 anys, no cal aportar cap documentació.
- No comptabilitzen els ingressos per dependència.

Per justificar els ingressos, els majors de 16 anys han d'aportar:
- Justificant d'ingressos de la pensió de l'INSS de l'any en curs
- Justificants on constin els ingressos: o la nòmina, o el certificat de RGC (Renda Garantida), el RAI (Renda Activa d'Inserció) o el certificat de l'OTG que certifica que es troba en situació d'atur i si rep o no alguna prestació (no és vàlid un certificat que digui que no consta a les bases de dades del SOC).
- En el cas que no presenti cap dels 4 justificants, cal aportar declaració de la renda i, si no la fa, el certificat d'imputacions de l'any en curs.
Qui el pot demanar - Qualsevol persona interessada que disposi de targeta, que hagi expirat el període de validesa i que continuï complint els requisits per poder accedir a aquesta targeta.
- Qualsevol persona interessada empadronada a Sabadell amb un grau de discapacitat a partir d'un 33% i que no sobrepassi el salari mínim interprofessional de l'any en curs.
Quan es pot realitzar Tot l'any
La renovació es pot fer a partir de 30 dies abans que caduqui la targeta anterior.
Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta Al moment si presenta la documentació o 15 dies si cal fer consulta diferida amb valoració de documentació o consulta interadministrativa.
  Preu Tràmit gratuït
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de tres mesos. La manca de notificació expressa de la resolució en aquest termini legitima la persona interessada per entendre la sol·licitud desestimada i per interposar recurs administratiu.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) Aclariment dels casos que no porten el certificat del CAD segons "REAL DECRETO 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003":
  "Artículo 1. Consideración de personas con discapacidad.
  1. Tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento.
  2. Se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez o los pensionistas de Clases Pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio inutilidad".
  Servei responsable Servei d'Acció Social
  Termini de resolució - Es resol al moment si presenta documentació o si es pot fer consulta interadministrativa a l'OAC en línia.
  - 15 dies si cal fer consulta diferida.
  - En cas de silenci administratiu, en 3 mesos es considerarà denegada.
  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Presencial
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Presencial
  Resolució/certificat de la Seguretat Social on consti la incapacitat permanent: Resolució/certificat de la Seguretat Social on consti la incapacitat permanent o resolució/certificat de Classes Passives per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Obligatori Presencial
  Justificant d'ingressos de la pensió de l'INSS de l'any en curs: Justificant d'ingressos de la pensió de l'INSS de l'any en curs Obligatori Presencial

  Tramitació Presencial
  Descarregar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat