v
23/04/2021 10:23:56
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellDuplicat de la targeta d'aparcament per a Col·lectius de persones amb discapacitat o dependènciaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Duplicat de la targeta d'aparcament per a Col·lectius de persones amb discapacitat o dependència.
Objecte Obtenir el duplicat de la targeta per a aparcament per a col·lectius de les persones amb discapacitat.
Documentació necessària - DNI/NIE.
- En el cas de sol·licitud de duplicat per deteriorament, s'ha de lliurar la targeta activa deteriorada.
- En el cas de sol·licitud de duplicat per pèrdua o robatori, cal denunciar-ho als cossos de seguretat (Mossos d'Esquadra o Policia Local) i presentar còpia de la denúncia.
Qui el pot demanar Qualsevol entitat que disposi d'una targeta d'aparcament per a col·lectius activa i que necessiti un duplicat perquè s'ha produït pèrdua, robatori o deteriorament de la targeta actual.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitació Oficina de l'OAD. Cal demanar cita prèvia al 937453199.
Temps aproximat de resposta 7 dies des de l'entrada de la sol·licitud.
Preu Tràmit gratuït.
Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 3 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
Altra informació d'interès (més informació) La data de caducitat és la del mateix període que la targeta perduda, deteriorada o robada.
Servei responsable Servei d'Acció Social.
Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 3 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no hi hagi cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Presencial
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Presencial

Tramitació Presencial
Descarregar
Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat