v
17/04/2021 01:54:49
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellRenovació de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitatNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularis

Nivell de Modernització 2. Descàrrega de formularis

Informació
Nom del tràmit Renovació de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat
Objecte Renovació de la targeta acreditativa del dret que tenen les persones amb discapacitat per utilitzar els aparcaments reservats per a persones amb discapacitat, per parar o estacionar el vehicle a la zona blava i, per un temps limitat, a la zona de càrrega i descàrrega.
Documentació necessària - DNI o NIE
- Original del certificat del reconeixement del grau de discapacitat, emès pel CAD, on consti que supera el barem de mobilitat reduïda.
- En els casos de discapacitat visual, s'ha d'aportar l'original del certificat d'agudesa visual, emès pel CAD.
- En el cas de targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat de la modalitat Titular Conductor, s'ha d'aportar el permís de conduir.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada, que disposi d'una targeta activa d'aparcament per a persones amb discapacitat i que continuï complint els criteris per accedir a aquesta targeta:
- Persones empadronades a Sabadell que tinguin el certificat del reconeixement del grau de discapacitat (emès pel CAD), igual o superior al 33%, i que superin el barem de mobilitat reduïda.
- En el cas de discapacitat visual, tenir una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

Hi ha dues modalitats de targeta:
- Titular Conductor (la persona amb discapacitat és la conductora del vehicle).
- Titular No Conductor (la persona amb discapacitat no és la conductora del vehicle).
Quan es pot realitzar Tot l'any. Es pot demanar un mes abans de la data de finalització de la seva validesa.
Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta Al moment si presenta la documentació o 15 dies des de l'entrada de la sol·licitud si cal fer consulta diferida amb valoració de documentació o consulta interadministrativa.
  Preu Tràmit gratuït
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 3 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) En cas que el certificat del reconeixement del grau de discapacitat sigui definitiu, el període de validesa serà de 10 anys. En cas que el certificat del reconeixement del grau de discapacitat tingui validesa temporal, el període de validesa de la targeta serà de tres mesos posteriors a la data de validesa del certificat.
  Les targetes originals que omple i emet l'Ajuntament les proporciona el Departament de Treball Benestar Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya, amb petició prèvia de l'òrgan gestor municipal.
  Servei responsable Servei d'Acció Social
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 3 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no hi hagi cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Presencial
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Presencial
  Original del certificat del reconeixement del grau de discapacitat, emès pel CAD: Original del certificat del reconeixement del grau de discapacitat, emès pel CAD, on consti que supera el barem de mobilitat reduïda. Obligatori Presencial
  Certificat d'agudesa visual, emès pel CAD: Certificat d'agudesa visual, emès pel CAD Opcional Presencial
  Permís de conduir: Permís de conduir Opcional Presencial

  Tramitació Presencial
  Descarregar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat