v
23/04/2021 11:02:36
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellDuplicat de la targeta gratuïta de transport públic municipal: Acompanyants de persones amb discapacitatNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularis

Nivell de Modernització 2. Descàrrega de formularis

Informació
Nom del tràmit Duplicat de la targeta gratuïta de transport públic municipal: acompanyants de persones amb discapacitat.
Objecte Obtenir el duplicat de la targeta per l'ús gratuït del transport públic per a acompanyants de persones amb discapacitat.
Documentació necessària - DNI/NIE
- En el cas de sol·licitud de duplicat per deteriorament, s'ha de lliurar la targeta activa deteriorada.
- En el cas de sol·licitud de duplicat per pèrdua o robatori, cal denunciar-ho als cossos de seguretat (Mossos d'Esquadra o Policia Local) i presentar còpia de la denúncia.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada que disposin de targeta d'acompanyants activa i que necessitin un duplicat perquè s'ha produït pèrdua, robatori o deteriorament de la targeta actual.
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta Al moment
  Preu Segons ordenença fiscal 3.2.5.
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 3 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) La data de caducitat és la del mateix període que la targeta perduda, deteriorada o robada.
  Servei responsable Servei d'Acció Social
  Termini de resolució Es resol al moment
  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Presencial
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Presencial

  Tramitació Presencial
  Descarregar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat