v
20/04/2021 02:12:37
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellAlta carnet d'acompanyant de persona amb discapacitat per a l'ús del transport públic municipalNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularis

Nivell de Modernització 2. Descàrrega de formularis

Informació
Nom del tràmit Alta carnet d'acompanyant de persona amb discapacitat per a l'ús del transport públic municipal.
Objecte Obtenir la targeta que autoritza l'ús gratuït del transport públic municipal a una persona que n'acompanya una altra amb discapacitat i que necessita suport per als desplaçaments en transport col·lectiu públic.
Documentació necessària - DNI o document identificatiu
- Certificat de reconeixement de la Discapacitat del Centre d'Atenció a Persones amb Discapacitat de la Direcció General de Protecció
Social de la Generalitat de Catalunya on consti la necessitat d'acompanyament per l'ús de transport públic.
- Targeta acreditativa de la discapacitat en què consti la necessitat d'acompanyant (revers de la targeta codi A a l'inici del codi de barres).
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada empadronada a Sabadell que acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que tingui necessitat d'acompanyament per a l'ús del transport públic, acreditada pel CAD.
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta Al moment si presenta la documentació o 15 dies des de l'entrada de la sol·licitud si cal fer consulta diferida amb valoració de documentació o consulta interadministrativa.
  Preu Tràmit gratuït
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 3 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) Termini de validesa: tres anys a partir de la data d'expedició. En el cas que el certificat de reconeixement del CAD tingui una validesa inferior a tres anys, la data de caducitat de la targeta serà la mateixa que la del certificat.
  Es tracta d'una targeta universal que dona resposta a la necessitat d'acompanyant acreditada pel CAD i, per tant, és independent dels ingressos i del fet que el titular tingui o no targeta gratuïta pel transport municipal.
  Autoritza que la persona que l'acompanya no hagi de pagar el trajecte únicament en els viatges en què acompanyi la persona amb discapacitat.
  Servei responsable Servei d'Acció Social
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 3 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no hi hagi cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Presencial
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Presencial

  Tramitació Presencial
  Descarregar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat