v
23/04/2021 10:07:02
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellPeticiˇ servei d'atenciˇ domiciliÓria: Ópats a domiciliNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Peticiˇ del servei d'atenciˇ domiciliÓria: Ópats a domicili.
Objecte L'objecte del servei consisteix en la preparaciˇ i lliurament a domicili d'Ópats equilibrats i saludables, adaptats a les necessitats de les persones, en adequades condicions de qualitat i higiene, amb l'objectiu de garantir una alimentaciˇ equilibrada als usuaris del servei que per la seva situaciˇ fÝsica o psÝquica tenen limitada l'autonomia personal en el sentit de tenir dificultats en el desplašament per anar a comprar i fer-se el menjar, per˛ que poden administrar-se el que se'ls facilita.
Documentaciˇ necessÓria - SolĚlicitud de servei
- Autoritzaciˇ per consulta de dades a l'AgŔncia TributÓria i dades de registres de la Generalitat (discapacitat, dependŔncia...)
- Mandat amb dades de compte bancari i autoritzaciˇ per a cobrament domiciliat.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada, empadronada a la ciutat, major d'edat, o el seu representant, en situaciˇ de risc social i/o dependŔncia.
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitaciˇ presencial Centre d'atenciˇ primÓria social que correspongui per domicili de la persona solĚlicitant.
Temps aproximat de resposta - ProcÚs de validaciˇ de documentaciˇ: 1 mes des de l'entrada de la solĚlicitud.
- ProcÚs d'estudi, valoraciˇ professional de la situaciˇ i trÓmit de la peticiˇ: 1 mes i mig des de la validaciˇ de la documentaciˇ.
- Alta de servei: variable en funciˇ de la disponibilitat del servei (hi ha un lÝmit d'usuaris/mes).
Preu Segons ordenanša fiscal 5.3
Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 3 mesos. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o el contenciˇs administratiu que resulti pertinent.
Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) Proposta de servei:
El servei queda subjecte a la prescripciˇ del professional de treball social, que valorarÓ la situaciˇ de necessitat i acordarÓ amb l'usuari un pla de treball individual amb objectius, accions que es concretaran en un nombre d'Ópats servits al seu domicili.

Baixa del servei:
Per aconseguiment d'objectiu, que fa innecessÓria la continu´tat del servei, per canvi de condicions, per decisiˇ professional o per decisiˇ de l'usuari. La ren˙ncia es formalitzarÓ en lÝnia o presencialment amb la signatura d'un document de baixa.
Servei responsable Acciˇ Social. Secciˇ Atenciˇ SociosanitÓria, DependŔncia i Discapacitat
Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 3 mesos a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ desestimada.

Documentaciˇ a aportar
Tipus Presentaciˇ
Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Presencial
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Presencial
Autoritzaciˇ per cobrament domiciliat: Autoritzaciˇ per cobrament domiciliat Obligatori Presencial
Autoritzaciˇ per consulta de dades a AgŔncia TributÓria i Generalitat: Autoritzaciˇ per consulta de dades a AgŔncia TributÓria i Generalitat Obligatori Presencial
Mandat amb dades de compte bancari: Mandat amb dades de compte bancari Obligatori Presencial

Tramitaciˇ Presencial
Descarregar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat