v
22/04/2021 19:38:32
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellNo subjeccions, exempcions, i bonificacions de plusvàluaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit No subjeccions, exempcions, i bonificacions de plusvàlua
Objecte En els casos següents:
-Disconformitat en el contingut d'una autoliquidació ja emesa perquè no tenia en compte una bonificació o una exempció o es va autoliquidar quan no es podia fer perquè era una transmissió no subjecta a l'impost.

-Sol·licitud prèvia a la autoliquidació de no subjecció, d'exempció o de bonificació.

En el cas que una persona hereti el seu habitatge habitual, pot demanar aquesta bonificació, que dependent del valor del sòl i de l'any de la defunció, pot ser entre el 20, 30 i el 95% si el valor cadastral és inferior al tall de valor.

Documentació necessària - Instància genèrica amb la documentació justificativa de les al·legacions exposades
- Formulari especific en el cas de sol·licituds de no subjeccó

Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant
Quan es pot realitzar Les sol·licituds es poden fer sempre que no s'hagi practicat liquidació definitiva per l'administració o hagin transcorregut els terminis de la prescripció o, si escau, el dret a la devolució de l'ingrés indegut.

Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta 1 mes des de l'entrada de la sol·licitud
  En el cas de no subjeccions, dependrá de si hi ha normativa.
  Preu Tràmit gratuït
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 6 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenció administratiu que resulti pertinent.

  Vies de reclamació Contra la DESESTIMACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ D'UNA AUTOLIQUIDACIÓ, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposa l'article 14.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

  Altra informació d'interès (més informació) En aquest tràmit incloem un model específic per quan s'hagi de sol·licitar la no subjecció per no increment per sentència del Tribunal Constitucional.
  Servei responsable Gestió Tributària: IBI, Plusvàlua
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 6 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no hi hagi cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Formulari específic de sol·licitud: Formulari específic de sol·licitud Obligatori Ambdues

  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat