v
20/04/2021 04:08:53
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellBonificació per família nombrosa de l'Impost de Béns ImmoblesNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Bonificació per família nombrosa de l'Impost de Béns Immobles
Objecte Sol·licitud d'una bonificació en l'impost de béns immobles, de fins al 75 % de la quota íntegra de l'impost, en els supòsits i en els percentatges que especifica l'Ordenança Fiscal 2.1.

Documentació necessària - Formulari específic
- Títol/carnet de família nombrosa en vigor

Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant
Quan es pot realitzar Tot l'any. Perquè sigui incoporada en el padró de l'exercici en curs, haurà de presentar-se la documentació abans del 31 de gener d'aquell exercici. No obstant l'anterior, si la bonificació es demana abans que finalitzi el període voluntari de cada any, tindrà efectes en el mateix exercici.

Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta 1 mes des de l'entrada de la sol·licitud
  Preu Tràmit gratuït
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 6 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenció administratiu que resulti pertinent.

  Vies de reclamació Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposa l'article 14.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Contra la desestimació s'interposa recurs de reposició de l'article 14.2 de la LHL.

  Servei responsable Gestió Tributària: IBI, Plusvàlua
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 6 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no hi hagi cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Formulari específic: Formulari específic de sol·licitud de bonificació Obligatori Ambdues
  Carnet de família nombrosa en vigor: Carnet de família nombrosa en vigor Obligatori Ambdues

  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat