v
23/04/2021 09:50:14
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellTargeta d'estacionament provisional per a persones amb discapacitatNivell de Modernització 1. Informació

Nivell de Modernització 1. Informació

Informació
Nom del tràmit Targeta d'estacionament provisional per a persones amb discapacitat.
Objecte Persones que presentin mobilitat reduïda, encara que no hagi estat dictaminada oficialment, per causa d'una malaltia o patologia d'extrema gravetat que comporti fefaentment una reducció substancial de l'esperança de vida que es considera anormal a la seva edat, i altres condicions personals, i que raonablement no permeti tramitar en el seu moment la sol·licitud ordinària de la targeta d'aparcament.
Documentació necessària Imprès normalitzat de sol·licitud de la targeta (web del Departament de Treball, Afers Socials i Família).
No cal adjuntar fotos (tot i que en el document de sol·licitud així ho diu).
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada empadronada a Sabadell que presenti una mobilitat reduïda i d'una extrema gravetat.
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta No s'especifica. L'Ajuntament fa la tramesa de la resolució de la Generalitat.
  Preu Tramit gratuït
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 3 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) - Les fotos que es demanen en el full de sol·licitud es faran des del Servei.
  - La concessió de la targeta de caràcter provisional té una durada màxima d'un any del model Titular No Conductor.
  Servei responsable Servei d'Acció Social
  Termini de resolució No s'especifica. L'Ajuntament fa la tramesa de la resolució de la Generalitat.
  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Presencial
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Presencial
  Imprès normalitzat de sol·licitud de la targeta: Imprès normalitzat de sol·licitud de la targeta (web del Departament de Treball, Afers Socials i Família). Obligatori Presencial

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat