v
17/04/2021 01:38:35
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellLicencia para la instalación de quioscos y churreríasNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Llicència per a la instal·lació de quioscs i xurreries.
Objecte Instal·lació de quioscs i xurreries no permanents a la via pública. L'Ajuntament de Sabadell limita el nombre d'autoritzacions i la seva aprovació va lligada a la publicació d'una concurrència, per tant, generalment s'aproven unes bases reguladores i s'obre convocatòria pública per tal que els interessats puguin presentar les seves propostes.

Actualment no hi ha cap concurs vigent.
Documentació necessària A determinar per les bases del concurs.
Documentació genèrica:
- Formulari específic degudament emplenat i signat.
- Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
- Descripció amb fotografies de l'estructura desmuntable. Certificat tecnic de l'estructura.
- Certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió, expedit segons model específic, registrat per l'entitat d'inspecció i control concessionària de la Generalitat.
- Rebut acreditatiu de la revisió anual dels extintors.
- En el cas que no faci la sol·licitud la persona interessada, s'haurà d'aportar emplenat el model "Autorització per tramitar en nom d'una altra persona".
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.
Quan es pot realitzar En el període que indiquin les bases reguladores.
Canals de tramitació
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta El període establert a les bases reguladores.
  Preu Segons ordenança fiscal 4.5 secció 3a.
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 2 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Servei responsable Ocupació de Via Pública.
  Carrer de Pau Claris, 100.
  Horari d'atenció de dilluns a divendres de 9 a 15 h.
  93 745 34 00
  viapublica@ajsabadell.cat
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 2 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Rebut acreditatiu de la revisió anual dels extintors: Rebut acreditatiu de la revisió anual dels extintors Obligatori Ambdues
  Certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió: Certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió Obligatori Ambdues
  Certificat tecnic de l'estructura: Certificat tecnic de l'estructura Obligatori Ambdues
  Descripció amb fotografies de l'estructura desmuntable: Descripció amb fotografies de l'estructura desmuntable Obligatori Ambdues

  Tramitació Presencial
  Descarregar
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat