v
23/04/2021 11:28:23
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellTargeta gratuïta de transport públic municipal per a persones amb discapacitatNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularis

Nivell de Modernització 2. Descàrrega de formularis

Informació
Nom del tràmit Targeta gratuïta de transport públic municipal per a persones amb discapacitat.
Objecte Permet l'ús gratuït del transport públic a persones amb discapacitat.
Documentació necessària - DNI
- Certificat de reconeixement del grau de discapacitat del CAD o targeta acreditativa de la discapacitat o resolució/certificat de la Seguretat Social on consti la incapacitat permanent (en grau total, absoluta o de gran invalidesa) o resolució/certificat de Classes Passives per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, en tant que sigui reconeguda la condició de pensionista.
- Justificant d'ingressos de la pensió de l'INSS de l'any en curs
- En el cas de menors de 16 anys, no cal aportar cap documentació
- No comptabilitzen els ingressos per dependència

Per justificar els ingressos, els majors de 16 anys han d'aportar:
- Justificant d'ingressos de la pensió de l'INSS de l'any en curs
- Justificants on constin els ingressos: o la nòmina, o el certificat de RGC (Renda Garantida), el RAI (Renda Activa d'Inserció) o el certificat de l'OTG que justifiqui que està a l'atur i si rep o no alguna prestació (no és vàlid un certificat que digui que no consta a les bases de dades del SOC)
- En el cas que no presenti cap dels 4 justificants, cal aportar declaració de la renda i, si no la fa, el certificat d'imputacions de l'any en curs.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada, empadronada a Sabadell amb un grau de discapacitat a partir d'un 33% i que no sobrepassi el salari mínim interprofessional de l'any en curs.
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta - Al moment, si presenta la documentació.
  - 15 dies des de l'entrada de la sol·licitud, si cal fer consulta diferida amb valoració de documentació o consulta interadministrativa.
  Preu Tràmit gratuït
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 3 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) Té una termini de validesa de 5 anys a partir de la data d'expedició.

  Aclariment dels casos que no porten el certificat del CAD segons el REIAL DECRET 1414/2006, de l'1 de desembre, pel qual es determina la consideració de persona amb discapacitat als efectes de la Llei 51/2003:
  "Artículo 1. Consideración de personas con discapacidad.
  1. Tendrán la consideración de personas con discapacidad aquéllas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento.
  2. Se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez o los pensionistas de Clases Pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad".
  Servei responsable Servei d'Acció Social
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 3 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es produeixi cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Presencial
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Presencial

  Tramitació Presencial
  Descarregar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat