v
17/04/2021 00:46:42
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellTargeta gratuïta de transport públic municipal: Majors de 65 anysNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Targeta gratuïta de transport públic municipal: més grans de 65 anys
Objecte Permet l'ús gratuït del transport públic a persones més grans de 65 anys amb ingressos baixos.

Documentació necessària - DNI/NIE
- Justificant d'ingressos de la pensió i/o pensions de l'INSS de l'any en curs
- En cas de no rebre cap pensió, certificat acreditatiu de l'INSS que no rep cap prestació

Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada, empadronada a Sabadell, que tingui 65 anys o més i que no tingui ingressos superiors al salari mínim interprofessional l'any en curs.

Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta Al moment si presenta la documentació o 15 dies des de l'entrada de la sol·licitud si cal fer consulta diferida amb valoració de documentació o consulta interadministrativa.
  Preu Tràmit gratuït
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 3 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.

  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

  Altra informació d'interès (més informació) - La targeta té un termini de validesa de cinc anys a partir de la data d'expedició.
  - Es pot produir la situació d'una persona que tingui 65 anys però que encara no estigui jubilada. En aquest cas, se li pot fer igualment si reuneix la resta de requisits (empadronament i ingressos igual o inferiors al SMI, és a dir, 950,00 ¤).
  - No comptabilitzen els ingressos per dependència.
  - L'INSS emet un certificat de pensions que inclou prestacions d'ICASS (Generalitat de Catalunya) amb un a prestació econòmica PER CUIDADOR (que és de la llei de la dependència). Aquesta prestació NO s'ha de comptabilitzar com a pensió en el moment d'atorgar el carnet bus. Aquesta prestació no apareix en el certificat que envia l'INMSS als domicilis cada any actualitzant les pensions. Es comptabilitza únicament la pensió de l'INSS.
  - És imprescindible la presència de la persona interessada; no s'admeten autoritzacions.

  Servei responsable Acció Social
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 3 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es doni cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Presencial
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Presencial

  Tramitació Presencial
  Descarregar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat