v
17/04/2021 01:46:47
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellReclamació/Rectificació d'una plusvàluaNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Reclamació / rectificació d'una plusvàlua
Objecte No s'està d'acord amb el contingut d'una liquidació d'una plusvàlua. Es pot sol·lcitar o l'anul.lació d'una liquidació ja emesa no pagada o la devolució s'ha pagat o la rectificació de l'import.
Documentació necessària Instància genèrica amb la documentació justificativa de les al·legacions exposades
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant
Quan es pot realitzar - Reclamacions (per liquidacions): recurs de reposició a interposar en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació expressa de l'acte del qual es sol·licita la revisió.

- Rectificacions (per autoliquidacions): les sol·licituds es podran fer sempre que no s'hagi practicat liquidació definitiva per l'administració o hagin transcorregut els terminis de la prescripció o, si escau, el dret a la devolució de l'ingrés indegut.

Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta 1 mes des de l'entrada de la sol·licitud
  Preu Tràmit gratuït
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és d 1 mes (reclamacions) o de 6 mesos (rectificacions). La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenció administratiu que resulti pertinent.

  Vies de reclamació - DESESTIMACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ D'UNA AUTOLIQUIDACIO. Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposa l'article 14.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  - DESESTIMACIÓ DE LA REPOSICÓ CONTRA UNA LIQUIDACIÓ. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 112.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

  Altra informació d'interès (més informació) Si és una rectificació vinculada al la no subjecció pel tema del Tribunal Constitucional, hi ha un model específic en el tràmit No subjeccions, exempcions, i bonificacions de plusvàlua.
  Servei responsable Gestió Tributària: IBI, Plusvàlua
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 1 mes en el cas de reclamacions i de 6 mesos en el cas de rectificacions, a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no hi hagi cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat