v
17/04/2021 09:35:21
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellLlicència per a la instal·lació d'atraccions firalsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Llicència per a la instal·lació d'atraccions firals.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.
Documentació necessària - Instància genèrica degudament emplenada i signada.
- Fotocòpia del DNI o NIF.
- Manual d'instruccions i funcionament de la instal·lació.
- Certificat tècnic anual d'instal·lació elèctrica de baixa tensió.
- Certificat tècnic anual d'instal·lació mecànica.
- Certificat conforme els extintors d'incendis han estat revisats per una empresa acreditada.
- Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil amb cobertura mínima de 300.000,00¤ i últim rebut acreditatiu d'estar al corrent de pagament.
- En el cas que no faci la sol·licitud la persona interessada s'haurà d'aportar emplenat el model "Autorització per tramitar en nom d'una altra persona".
Quan es pot realitzar Tot l'any amb una antelació mínima de 15 dies hàbils a la data d'inici de l'ocupació.
Canals de tramitació
Temps aproximat de resposta 15 dies hàbils des de l'entrada de la sol·licitud.
Preu Segons ordenança fiscal 4.5 secció 11a.
Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 2 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
Altra informació d'interès (més informació) Serà a càrrec del titular de la llicència la gestió relativa a l'autorització de les companyies de subministres, cas que es necessités qualsevol tipus de connexió per tal de realitzar l'activitat.
Abans de la posada en funcionament, caldrà acreditar davant l'Ajuntament les certificacions tècniques següents:
- Certificat tècnic del muntatge i instal·lació efectuat en el lloc de l'emplaçament pel personal tècnic de la persona titular de la instal·lació, i on consti que el conjunt de la instal·lació funciona correctament.
- Acte de control inicial emesa per una entitat col·laboradora de l'Administració (en cas de ser instal·lacions d'inflables).

En cas de desestimació per part de l'interessat i segons l'ordenança fiscal 4.5 , un cop autoritzada i notificada l'ocupació, la persona titular de l'autorització no podrà reclamar la devolució de les taxes. Únicament procedirà la devolució de les taxes quan no es realitzi l'ocupació per causes no imputables al subjecte passiu.
Servei responsable Ocupació de Via Pública.
Carrer de Pau Claris, 100.
Horari d'atenció de dilluns a divendres de 9 a 15 h.
93 745 34 00
viapublica@ajsabadell.cat
Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 2 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
Cita prèvia

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
Pòlissa d'assegurança RC: Pòlissa d'assegurança RC Obligatori Ambdues
Rebut pagament assegurança: Rebut pagament assegurança Obligatori Ambdues
Certificat revisió extintors d'incendis: Certificat revisió extintors d'incendis Obligatori Ambdues
Certificat tècnic anual d'instal·lació elèctrica de baixa tensió: Certificat tècnic anual d'instal·lació elèctrica de baixa tensió Obligatori Ambdues
Certificat tècnic anual d'instal·lació mecànica: Certificat tècnic anual d'instal·lació mecànica Obligatori Ambdues
Manual d'instruccions de la instal·lació.: Manual d'instruccions de la instal·lació. Obligatori Ambdues

Tramitació Presencial
Descarregar
Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat