v
17/04/2021 01:19:36
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellAjuts de menjador escolarNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Ajuts de menjador escolar.
Objecte Atorgar ajuts econòmics de menjador escolar, parcials o totals, per al pagament del servei escolar de menjador del curs 2020-2021 a alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès Occidental sostingut amb fons públics de Catalunya.
Documentació necessària - Sol·licitud
- Volant de convivència actual, en el cas que l'Ajuntament no pugui fer la consulta directa.
- NIF/NIE de tots els membres computables per al càlcul de la renda familiar. En cas de no disposar-ne, certificat de naixement o llibre de família.
- Informar de l'IDALU de l'alumne/a sol·licitant.

En el cas que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar la següent documentació, en funció de la font o fonts d'ingressos:
- Original i fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.
- Les persones que percebin la Renda Garantida de Ciutadania, document acreditatiu i el seu import de l'any 2019.
- Pensió d'aliments dels fills, en cas de divorci. Document acreditatiu de l'atorgament i del seu import de l'any 2019.
- Les persones que estiguin donades d'alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social caldrà que aportin el certificat de cotitzacions corresponent a l'any 2019.
- Altres rendiments no contributius, mitjançant l'acreditació corresponent.
- En cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaració jurada d'ingressos.

Principals prestacions i complements que no tributen (no contributius):
- Prestacions de la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de Dependència
- Indemnizacions per acomiadament
- Prestacions per acolliment familiar
- Prestacions a favor d'un familiar
- Pensions d'aliments percebudes pels progenitors en virtut de decisió judicial
- Totes les previstes a la "Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas"

Documentació complementària:
- En el cas de divorci: fotocòpia conveni o sentència de divorci, si no s'ha aportat l'any anterior.
- En el cas d'infants en acolliment, fotocòpia de la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, si no s'ha aportat l'any anterior.
- La condició de custòdia compartida, quan només autoritza un progenitor, segons bases de la convocatòria.
- Prestacions econòmiques d'urgència social, atorgades per a administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, degudament acreditades per l'administració competent.
Qui el pot demanar Els alumnes, empadronats a Sabadell, matriculats en un centre educatiu del Vallès Occidental (públic o concertat) que disposin del servei de menjador. Escolaritzat de P3 a 4 d'ESO i Educació Especial.
Quan es pot realitzar - De l'1 de juny al 19 de juny de 2020, ambdós inclosos.
- De l'1 d'octubre al 15 de maig, ambdós inclosos; hi ha una segona convocatòria.
Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta 3 mesos des de l'entrada de la sol·licitud.
  Preu Tràmit gratuït
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 3 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o el contenciós administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) - L'Ajuntament actua com a entitat col·laboradora.
  - L'Ajuntament de Sabadell és tramitador.
  - La resolució l'emet la Generalitat i el Consell Comarcal del Vallès Occidental.
  Servei responsable Serveis Socials Bàsics Territorials.
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 3 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència: Resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència Opcional Ambdues
  Certificat de cotitzacions especials de la SS: Certificat de cotitzacions especials de la SS Opcional Ambdues
  Informe de vida laboral actualitzat: Informe de vida laboral actualitzat Opcional Ambdues
  Declaració jurada d'ingressos: Declaració jurada d'ingressos Opcional Ambdues
  Acreditació de la Renda Garantida de Ciutadania: Acreditació de la Renda Garantida de Ciutadania Opcional Ambdues
  Acreditació rendiments no contributius: Acreditació rendiments no contributius Opcional Ambdues
  Condició de custòdia compartida: Condició de custòdia compartida Opcional Ambdues
  Pensió d'aliments dels fills: Pensió d'aliments dels fills Opcional Ambdues
  Prestacions econòmiques d'urgència social: Prestacions econòmiques d'urgència social Opcional Ambdues
  Llibre de família.: Llibre de família. Opcional Ambdues
  Volant de convivència actual: Volant de convivència actual Obligatori Ambdues
  Conveni o sentència de divorci: Conveni o sentència de divorci Opcional Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat