v
17/04/2021 00:27:41
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellReclamacions de l'IBINivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Reclamacions de l'IBI.
Objecte La disconformitat amb el contingut de les liquidacions i la indicada disconformitat no fa referŔncia ni a una exempciˇ ni a una bonificaciˇ ni a un canvi de nom ni a un problema derivat d'alteraciˇ fÝsica.
Documentaciˇ necessÓria InstÓncia genŔrica amb els documents que acreditin la improcedŔncia de la liquidaciˇ, documents que sustentin la reclamaciˇ del document p˙blic o privat en quŔ consti l'acte o contracte que origina la imposiciˇ.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any, tot i que la validesa estarÓ condicionada en el temps en funciˇ del tipus dede reclamaciˇ.
Canals de tramitaciˇ PRESENCIAL
 • Sabadell Atenciˇ Ciutadana. Oficines SAC

 • Temps aproximat de resposta 1 mes des de l'entrada de la solĚlicitud.
  Preu TrÓmit gratu´t.
  Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 6 mesos. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciˇ administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposa l'article 14.2 del Text refˇs de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marš. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Contra al.legacions en periode d'exposiciˇ p˙blica i desprŔs contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciˇs administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de JustÝcia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 112.3 de la Llei 39/2015. d'1 d'octubre del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informaciˇ d'interŔs (mÚs informaciˇ) Les reclamacions d'IBI originades per una modificaciˇ cadastral, els efectes, els anys que procedeixen la devoluciˇ si cal, els determinarß el departament en atenciˇ als antecedents de l'expedient.
  Servei responsable Gestiˇ TributÓria: IBI, PlusvÓlua.
  Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 1 mes a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no hi hagi cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ desestimada.
  Cita prŔvia Podeu reservar aquÝ o trucar al telŔfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de m˛bil).

  Documentaciˇ a aportar
  Tipus Presentaciˇ
  Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitaciˇ Presencial
  Descarregar
  Tramitaciˇ TelemÓtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat