v
20/04/2021 04:04:03
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellParticipació al Concurs Literari Joan Oliver "Pere Quart" per a nois i noies d'11 a 18 anysNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Participació al Concurs Literari Joan Oliver "Pere Quart" per a nois i noies d'11 a 18 anys.
Objecte Concurs de prosa i poesia obert a tots els nois i les noies d'11 a 18 anys, residents o estudiants a Sabadell.
S'estableixen tres categories per a les dues modalitats de prosa i poesia:
- Categoria A,
- Categoria B i
- Categoria C.
Requisits dels treballs presentats:
Tant en la modalitat de PROSA com en la de POESIA, els treballs han d'ésser escrits íntegrament en català, a ordinador, per una sola cara, a doble espai, grapats i amb el títol i la categoria, a cadascuna de les còpies. No s'acceptaran còpies signades, o bé que no compleixin algun d'aquests requisits.
Els treballs han de ser originals, inèdits i no haver estat guanyadors en altres certàmens. Els participants es responsabilitzen que no hi hagin drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.
Es pot presentar un sol treball per vessant o modalitat i cada participant no pot obtenir més d'un premi.
L'extensió dels escrits és:
- Modalitat de prosa: màxim 6 pàgines (format: arial 12, interlineat doble).
- Modalitat de poesia: màxim 150 versos.
Respecte a les obres, s'ha de presentar 1 exemplar original i 5 còpies.
El tema és lliure.
Hi ha 3 premis per a cada una de les categories. Es fa una publicació de les obres premiades.
Documentació necessària Per concórrer a la convocatòria d'aquest concurs, en qualsevol de les modalitats i categories, els participants han de presentar la documentació següent:
- 1 original i 5 còpies de cadascun dels treballs.

Tots els treballs s'han de presentar en un sobre tancat, a l'exterior del qual hi ha de constar el títol de l'obra, la categoria (grup d'edat) i la modalitat (PROSA o POESIA).
Cal presentar un altre sobre, a l'interior del qual s'han de fer constar les dades següents: nom i cognoms, adreça, codi postal, municipi, telèfon fix, telèfon mòbil, correu electrònic, fotocòpia del DNI i nom del centre educatiu. El sobre s'ha de presentar tancat i hi ha de constar el títol de l'obra, la categoria i la modalitat (prosa o poesia).
En el cas de les persones majors de 16 anys, s'ha de presentar signada la declaració responsable annexa, i afegir-la al contingut del sobre amb les dades personals.
Qui el pot demanar Alumnes de cicle superior d'educació primària, ESO, batxillerat i formació professional, residents o estudiants a Sabadell.
Quan es pot realitzar La convocatòria que es publica cada any regula el calendari i el procés del concurs.
Canals de tramitació
 • Oficina Jove
 • Temps aproximat de resposta El que determinin les bases.
  Preu Tràmit gratuït.
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és l'establert a la normativa específica. La manca de notificació expressa de la resolució dintre d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) S'estableixen els premis següents, per categoria i modalitat:
  - Un primer premi de 200 ¤.
  - Dos accèssits de 130 ¤.
  Els premis es faran efectius de la forma següent: la meitat de l'import en metàl·lic, mitjançant taló bancari, i l'altra meitat en l'import equivalent en llibres.
  El jurat podrà declarar els premis deserts en qualsevol dels seus vessants i/o modalitats.
  El jurat farà públic el veredicte al mes de juny en un acte que es celebrarà al Casal Pere Quart. El premi es lliurarà als guanyadors en el mateix acte en què es farà la presentació pública dels treballs premiats.
  Els originals no es retornaran. Les obres guanyadores es publicaran en un llibre.
  Servei responsable Servei d'Educació
  Cita prèvia

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitació Presencial
  Descarregar
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat