v
17/04/2021 09:44:16
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellPreinscripció i Matriculació: Escola Municipal d'Art Illa. Cursos reglatsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Preinscripció i matriculació: Escola Municipal d'Art Illa. Cursos reglats
Objecte L'Escola Municipal d'Art Illa ofereix cicles reglats d'arts plàstiques i disseny subjectes a la normativa de la Generalitat de Catalunya, com també tallers i cursos monogràfics oberts a tota la ciutadania i per a totes les edats.

Documentació necessària Documentació que cal adjuntar a la matrícula per als Cicles Formatius de Grau Superior:
- Fotocòpia del DNI de l'alumne i del pare, mare i germans/es en cas que en tingui.
- Fotocòpia del llibre de família per la pàgina on surt l'alumne i els pares (només per a alumnes menors d'edat)
- Fotocòpia de la targeta sanitària de l'alumne
- 2 fotografies de mida carnet
- Sol·licitud de matrícula degudament emplenada i signada.
- Imprès per a consultar les dades tributàries d'hisenda degudament signat, ja sigui autoritzant o no a l'Ajuntament per fer la consulta.
- Certificat de convivència per tal de veure totes les persones que conviuen en el mateix domicili (només en el cas de persones que no estiguin empadronades a Sabadell)
- Imprès de pagament de la matrícula degudament segellat (aquest imprès el podeu recollir a la secretaria de l'Escola)
- Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, en cas de tenir-ne.

> Si l'alumne o alumna és major d'edat:
- Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres
- Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual) de l'alumne o alumna

> Si l'alumne o alumna és menor d'edat:
- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor, tutora, guardador o guardadora de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres
- Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual) de l'alumne o alumna
L'alumnat estranger podrà acreditar les dades d'identificació i filiació amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del seu país d'origen. Quan l'alumnat estranger no pugui aportar algun document, es considerarà la documentació alternativa que aporti per acreditar les diferents circumstàncies. Aquesta documentació la valorarà el director o titular del centre i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada sobre la seva acceptació. En tots els casos que es demana original i còpia; l'original es retornarà un cop contrastat amb la còpia que es presenta.

> Per acreditar els criteris específics de baremació:
- Certificació acadèmica de les qualificacions obtingudes als estudis que donen dret a l'exempció de la prova d'accés, si escau, o de la qualificació de la prova d'accés
En el cas de l'alumnat procedent d'estudis estrangers, cal presentar una resolució de la Direcció General l'Educació Bàsica i el Batxillerat que estableixi la qualificació mitjana corresponent als estudis equivalents al batxillerat cursats a l'estranger.

DOCUMENTACIÓ MATRICULACIÓ:
- Imprès de matriculació
- Original i fotocòpia DNI o llibre de família
- Dades bancàries on s'han de formalitzar els rebuts

Els originals de la documentació es retornaran un cop contrastats amb les còpies presentades.

Qui el pot demanar FORMES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CFGSAP):
- Per accedir als CFGSAP cal tenir el títol de Batxillerat Artístic o el títol de Graduat en Arts Aplicades en alguna especialitat del mateix àmbit.
- També es pot accedir als Cicles Formatius de Grau Superior per mitjà d'una prova d'accés de caràcter específic si es té el títol de Batxillerat, de COU, les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys o alguna titulació de FP de 2n grau.
- En el cas de no reunir aquests requisits acadèmics, també es pot s'hi pot accedir mitjançant unes proves d'accés de caràcter general i de caràcter singular, si l'alumne compleix 20 anys l'any que fa la prova.

Quan es pot realitzar La Generalitat de Catalunya publica cada curs la normativa que regula el calendari i el procés de preinscripció i matrícula. Curs 2020-21: de l'11 al 15 de maig de 2020.

Canals de tramitació presencial
 • Escola Municipal d'Art Illa
 • Temps aproximat de resposta La normativa de la Generalitat regula cada curs els terminis de resposta a les peticions de preinscripció i matrícula. Curs 2020-21: primer llistat amb les preinscripcions es publicarà el dia 5 de juny de 2020.

  Preu S'aplica la tarifació social per calcular el preu mensual en funció de la renda familiar.
  Silenci administratiu No resulta d'aplicació en ser un tràmit de comunicació o declaració responsable
  Vies de reclamació Contra els acords i les decisions sobre l'admissió d'alumnes en centres públics es pot interposar un recurs d'alçada davant el director/a dels serveis territorials corresponents, la resolució del qual posa fi a la via administrativa.

  Altra informació d'interès (més informació) Cicles formatius de grau superior:
  Gràfica Publicitària
  Estilisme d'Indumentària
  Il·lustració

  Illa oberta tallers d'art:
  - Taller infantil d'art
  - Aula oberta de dibuix
  - Dibuix al natural
  - Dibuix
  - Taller de gravat
  - Projectes de ceràmica
  - Aula oberta de ceràmica
  - Introducció a la fotografia digital
  - Tècnica i expressió fotogràfica
  - Restauració creativa de mobles: L'altell a l'Illa
  - Art del vitrall
  - "Coser y cantar". Fes la teva roba
  - Vestim el peu
  - Urban Skeching

  Per a més informació:
  Secretaria de l'Escola Municipal d'Art Illa
  Tel. 93 711 48 08 / 93 711 40 59
  A/e: illa@ajsabadell.cat
  http://www.sabadell.cat/escolailla/
  Horari:
  - Matins: de 8 a 15 h
  - Tardes: dimarts i dimecres, de 16 a 19 h

  Servei responsable Escola Municipal d'Art Illa
  Termini de resolució Els recursos i les reclamacions s'han de resoldre dins un termini que garanteixi l'escolarització adequada de l'alumne/a.

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Presencial
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Presencial

  Tramitació Presencial
  Descarregar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat