v
23/04/2021 11:14:44
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellPreinscripció i Matriculació: Centres de Formació d'AdultsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Preinscripció i matriculació: Centres de Formació d'Adults

Objecte Els centres públics de formació de persones adultes de Sabadell tenen una oferta formativa diversificada i que possibilita que tothom pugui formar-se culturalment, preparar-se acadèmicament o rebre la instrucció bàsica que els afavoreixi el seu desenvolupament personal i professional, com també que pugui afrontar millor les noves exigències de la societat actual.

Documentació necessària En tots els casos, original i còpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne/a és menor d'edat: l'original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el consentiment del pare o mare o tutor/a legal del menor. Si està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

En tots els casos, Document digitalitzat (escanejat, fotografia) del DNI, NIE, Passaport.

Si l'alumne és menor d'edat Document digitalitzat (escanejat, fotografiat) del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a es troba en situació d'acolliment en família o institució, també de la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Document digitalitzat (escanejat, fotografiat) del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director/a o la persona titular del centre l'ha de valorar i deixar constància per escrit de la decisió adoptada. Aquesta documentació també caldrà aportar-la en format digitalitzat (escanejat, fotografiat).

Els alumnes amb contracte laboral: document acreditatiu d'afiliació a la Seguretat Social o, si no tenen obligació d'estar afiliats, la certificació del familiar titular de l'empresa i la declaració dels tutors legals.
Els alumnes que estan en procés d'obtenció d'un permís de treball: documentació acreditativa corresponent.

Els alumnes que són esportistes d'alt rendiment i comparteixen ensenyaments: còpia del BOE on es publica aquesta condició de l'alumne/a i que en qualsevol cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics, o certificat del Consell Català de l'Esport que acredita la condició d'esportista d'alt rendiment de l'alumne/a o altra documentació acreditativa que la normativa en la matèria estableix.

- Els alumnes que han cursat i superat un programa de formació i inserció: certificat en què consti que l'han cursat.


Qui el pot demanar Amb caràcter general poden accedir a l'educació d'adults les persones que han complert 18 anys o bé les que els compleixen durant l'any natural que inicien la formació.

També hi poden accedir les persones que compleixen com a mínim 16 anys l'any natural que inicien la formació si tenen un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari, si es troben en procés d'obtenció d'un permís de treball, si són esportistes d'alt rendiment, si han cursat un programa de formació i inserció, si volen cursar la formació per a proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà o si participen al programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya: Joves per a l'Ocupació.

Quan es pot realitzar 2021-22: Terminis de preinscripció del 21 al 29 de juny de 2021.
La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre demanat en primer lloc, junt amb la documentació acreditativa. br>
Canals de tramitació presencial Via telemàtica: mitjançant sol·licitud electrònica (persones amb identitat digital Idecat, DNIe, certificat digital, etc.) o bé Sol·licitud en Suport Informàtic, que no requereix identitat digital.
Presencial: Es podrà sol·licitar suport als centres educatius, per a la realització dels tràmits telemàtics, relacionats amb la preinscripció i matrícula (presentació sol·licituds, reclamacions al barem provisional, reclamacions al barem definitiu i matrícula), durant els períodes ordinaris de preinscripció i matrícula, demanant cita prèvia al centre en primera opció.


Temps aproximat de resposta La normativa de la Generalitat regula cada curs els terminis de resposta a les peticions de preinscripció i matrícula.

Preu Tràmit gratuït

Silenci administratiu No resulta d'aplicació en ser un tràmit de comunicació o declaració responsable.

Vies de reclamació Contra els acords i les decisions sobre l'admissió d'alumnes en centres públics es pot interposar un recurs d'alçada davant el director/a dels serveis territorials corresponents, la resolució del qual posa fi a la via administrativa.
Contra els acords i les decisions de les persones titulars dels centres privats concertats es pot presentar reclamació davant el director/a dels serveis territorials corresponents en el termini de tres dies, la resolució de la qual exhaureix la via administrativa.

Altra informació d'interès (més informació) CALENDARI:

Preinscripció
- Publicació de l'oferta d'ensenyaments: 25 de maig de 2021.
- Publicació de l'oferta de places: 16 de juny de 2021.
- Període preferent d'informació i orientació als alumnes nous: durant el mes de juny de 2021.
- Període de presentació de sol·licituds: del 21 al 29 de juny de 2021.
- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció en el centre amb la puntuació provisional: 6 de juliol de 2021 a partir de les 14 hores.
- Sorteig: 7 de juliol del 2021 a les 11 hores als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).
- Termini per a presentar una reclamació: del 6 al 12 de juliol de 2021.
- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció en el centre amb la puntuació: 13 de juliol de 2021 a les 15 hores.
- Publicació, per activitats, de les llistes d'admesos i exclosos i de la llista d'espera: 15 de juliol de 2021 a les 14 hores.

Matrícula:
- Matrícula dels alumnes admesos: del 2 al 9 de setembre de 2021, tots dos inclosos.
- Matrícula dels alumnes de la llista d'espera: a partir del 10 de setembre de 2021.

Servei responsable Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Serveis Territorials al Vallès Occidental
Carrer del Marquès de Comillas, 67-69
08202 Sabadell
Telèfon: 93 748 44 55
Adreça electrònica: st_valles.educacio@gencat.cat


Documentació a aportar
Tipus Presentació
Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Presencial
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Presencial

Tramitació Presencial
Descarregar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat