v
22/04/2021 18:37:30
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellPreinscripció i Matriculació: BatxilleratNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Preinscripció i matriculació: Batxillerat

Objecte El procés de preinscripció i matriculació als centres es desenvolupa en el marc de la normativa que estableix el règim d'admissió d'alumnes i les normes per accedir als centres sostinguts amb fons públics, promulgada pel Departament d'Educació de la Generalitat.

Documentació necessària - Si s'ha presentat sol·licitud mitjançant formulari electrònic i s'ha indicat número d'identificador de l'alumne (RALC), NO cal aportar cap documentació identificativa. Si l'alumne no té número RALC però ha cursat a Catalunya; en cas que sigui menor d'edat, llibre de família o document acreditatiu de la filiació. En cas de situació d'acolliment, resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
També cal portar DNI, NIE, Passaport de pare, mare o tutor/a
Si és major d'edat, NOMÉS la seva documentació identificativa de l'alumne. Caldrà presentar la documentació en format digitalitzat; fotografiat o escanejat.


Qui el pot demanar El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància.
Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:
- Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO).
- Tècnic d'un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d'un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries específiques i del treball de recerca).
- Haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic. L'homologació s'acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si aquesta encara està en tràmit, presentant el "Volant per a la inscripció condicional en centres educatius".
- Per accedir per primera vegada en un centre sufragat amb fons públics per cursar batxillerat, cal formalitzar la preinscripció en el termini fixat.
- També s'ha de presentar la sol·licitud de preinscripció per poder accedir al batxillerat si s'està cursant o s'ha cursat un cicle formatiu, encara que s'imparteixi en el mateix centre o aula on s'està matriculat.

Quan es pot realitzar La Generalitat de Catalunya publica cada curs la normativa que regula el calendari i el procés de preinscripció i matrícula. Curs 2021-22: de l'11 al 17 de maig del 2021.

Canals de tramitació La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d'Educació (Generalitat).
Via telemàtica: mitjançant sol·licitud electrònica (persones amb identitat digital Idecat, DNIe, certificat digital, etc.) o bé a través de sol·licitud en Suport Informàtic, que no requereix identitat digital.

Temps aproximat de resposta La normativa de la Generalitat regula cada curs els terminis de resposta a les peticions de preinscripció i matrícula. Curs 2021-22: la primera llista amb les preinscripcions es publicarà el 8 de juny de 2021.

Preu Tràmit gratuït

Silenci administratiu No resulta d'aplicació en ser un tràmit de comunicació o declaració responsable.

Vies de reclamació Contra els acords i les decisions sobre l'admissió d'alumnes en centres públics es pot interposar un recurs d'alçada davant el director/a dels serveis territorials corresponents, la resolució del qual posa fi a la via administrativa.

Altra informació d'interès (més informació) CALENDARI 2021-22:
Sol·licitud preinscripcions: de l'11 al 17 de maig de 2021 (ambdós inclosos).
Matrícula: del 12 al 16 de juliol (però els pendents de l'avaluació de setembre, del 7 al 10 de setembre).


Servei responsable Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Serveis Territorials al Vallès Occidental
Carrer del Marquès de Comillas, 67-69
08202 Sabadell
Telèfon: 93 748 44 55
Adreça electrònica: st_valles.educacio@gencat.cat

Termini de resolució Els recursos i les reclamacions s'han de resoldre dins un termini que garanteixi l'escolarització adequada de l'alumne/a.


Documentació a aportar
Tipus Presentació
Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Presencial
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Presencial

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat