v
17/04/2021 00:23:24
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellPermís d'abocamentNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Permís d'abocament.
Objecte Les activitats que volen fer abocaments a la xarxa de clavegueram municipal cal que obtinguin aquest permís.
Documentació necessària - Formulari específic degudament emplenat i signat.
- Última Declaració d'Ús i la Contaminació de l'Aigua (DUCA).
- Últim Cànon de l'aigua.
- Última Declaració anual de residus.
- Fitxes d'acceptació i fulls de seguiment dels residus de tipus líquid i residus d'oli.
Qui el pot demanar Empreses amb volum d'aigua consumit superior a 6.000 m3/any.
Empreses que produeixen aigües assimilables a industrials.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitació
 • Sabadell Atenció Ciutadana d'Urbanisme
 • Temps aproximat de resposta 5 dies hàbils des de l'entrada de la sol·licitud.
  Preu Segons l'Ordenança fiscal 3.10.
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 3 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent
  Altra informació d'interès (més informació) Ho han de sol·licitar:
  - Totes les activitats que tinguin un consum anual igual o superior a 6.000 m3.
  - La resta d'activitats que produeixin aigües assimilables a industrials, sempre que no estiguin considerades com a activitats amb aigües residuals domèstiques o aigües residuals assimilables a domèstiques.
  - Totes les activitats que amb independènica del seu cabal figurin a la relació següent: Activitats incloses a la divisió 05.02 de la secció Bi les seccions C,D,E, de la classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-93).
  Casos específics que també han de sol·lictar permís d'abocament:
  - Tallers mecànics que efectuïn rentat de cotxes.
  - Tallers mecànics amb cabines de pintura (processos per cortina d'aigua o per filtració en sec).
  - Altres activitats que l'ajuntament de Sabadell consideri oportu.
  Servei responsable Transició Energètica.
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 3 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es doni cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
  Cita prèvia Per demanar cita al SACU, podeu fer-ho fent clic aquí o enviant un correu a sac.urbanisme@ajsabadell.cat

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Última Declaració d'Ús i la contaminació de l'aigua (DUCA).: Última Declaració d'Ús i la contaminació de l'aigua (DUCA). Obligatori Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat