v
17/04/2021 01:59:47
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellPreinscripció i Matriculació: Educació infantil dels 0 a 3 anys (escoles bressol)Nivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Preinscripció i matriculació: Educació Infantil dels 0 a 3 anys (escoles bressol)
Objecte El procés de preinscripció i matriculació a les escoles bressol públiques es desenvolupa en el marc de la normativa que estableix el règim d'admissió d'alumnes i les normes per accedir als centres sostinguts amb fons públics, promulgada pel Departament d'Educació de la Generalitat i pel reglament que estableix les normes d'admissió de l'alumnat a les escoles bressol públiques de Sabadell.

Documentació necessària Juntament amb la sol·licitud i en el termini establert, cal presentar la documentació següent, que identifica la persona sol·licitant:
- L'original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si es troba en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
- L'original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat o el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director/a o la persona titular del centre l'ha de valorar i deixar constància per escrit de la decisió adoptada.

Qui el pot demanar Usuaris del sistema educatiu. L'edat dels infants ha d'estar compresa entre 16 setmanes i 3 anys (cal que l'infant tingui les 16 setmanes l'1 de setembre de l'any en què s'inicia l'escolarització: ha d'haver nascut abans del 12 de maig). Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs nens i nenes a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

Quan es pot realitzar Calendari 2020-21:
- Presentació de sol·licituds: del 13 al 22 de maig de 2020
- Matrícula: del 17 al 23 de juny de 2020

Canals de tramitació presencial Al centre demanat en primer lloc
Temps aproximat de resposta La normativa regula el termini de resposta a les peticions de preinscripció i matrícula. Curs 2020-21: la primera llista amb les preinscripcions es publicarà el 2 de juny de 2020.
Preu Tràmit gratuït
Silenci administratiu No resulta d'aplicació en ser un tràmit de comunicació o declaració responsable
Vies de reclamació Del 3 al 9 de juny de 2020 s'estableix un període de reclamacions a la llista baremada, les quals s'han de resoldre abans del 16 de juny, data de publicació de les llistes d'admesos i de la llista d'espera.

Altra informació d'interès (més informació) Els CEIF Arraona, Can Llong, Can Puiggener, Creu Alta, Espronceda, Joaquim Blume i El Vapor Buxeda Nou ofereixen places del grup de lactants (de 16 setmanes); la resta de centres (municipals i de la Generalitat) de la ciutat ofereixen places per als infants d'1 i 2 anys (els han de complir, com a màxim, el 31 de desembre de l'any en què s'escolaritzen als nivells respectius).

Servei responsable Regidoria d'Educació
Termini de resolució Els recursos i les reclamacions s'han de resoldre dins un termini que garanteixi l'escolarització adequada de l'alumne/a.

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Presencial
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Presencial

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat