v
22/04/2021 18:34:16
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellPreinscripció i Matriculació: Formació professional de grau superiorNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Preinscripció i matriculació: formació professional de grau superior

Objecte El proceso de preinscripción y matriculación en los centros se desarrolla en el marco de la normativa que establece el régimen de admisión de alumnas y las normas para acceder en los centros sostenidos con fondos públicos, promulgada por el Departamento de Educación de la Generalitat.

Documentació necessària Documentació identificativa:
- Si s'ha presentat sol·licitud mitjançant formulari electrònic i s'ha indicat número d'identificador de l'alumne (RALC), NO cal aportar cap documentació identificativa. Si l'alumne no té número RALC: si és menor d'edat; llibre de família i DNI de l'alumne o tutor. Si és major d'edat només DNI, NIE o passaport de l'alumne.

Si es presenta sol·licitud mitjançant formulari en suport informàtic:
Si és menor d'edat: llibre de família o document acreditatiu de la filiació. En cas de situació d'acolliment, resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
També cal portar DNI, NIE, passaport de l'alumne i de pare, mare o tutor/a.
Si és major d'edat, NOMÉS la seva documentació identificativa de l'alumne (DNI, NIE, passaport)
Caldrà presentar tota la documentació en format digitalitzat; fotografiat o escanejat.


Qui el pot demanar Tenir 18 anys l'any en què s'accedeix al primer curs i disposar del títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics. Estar en possessió d'un títol de Tècnic o Tècnica (Formació Professional de Grau Mitjà). Estar en possessió d'un altre títol de Tècnic Superior. Estar en possessió d'una titulació universitària o haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau superior.
En cas de no disposar del títol de batxiller, s'hi pot accedir havent superat la prova d'accés corresponent. Per poder fer aquesta prova cal tenir com a mínim 19 anys (o 18, les persones que tenen un títol de tècnic o tècnica relacionat amb aquell al qual volen accedir).


Quan es pot realitzar Curs 2021-2022: Presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de maig de 2021.

Canals de tramitació La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant formulari electrònic disponible al web del Departament d'Educació (Generalitat).
Via telemàtica: mitjançant sol·licitud electrònica (persones amb identitat digital Idecat, DNIe, certificat digital, etc.) o bé a través de sol·licitud en Suport Informàtic, que no requereix identitat digital.

Temps aproximat de resposta La normativa de la Generalitat regula cada curs els terminis de resposta a les peticions de preinscripció i matrícula. Curs 2021-22: la primera llista amb les preinscripcions es publicarà el 23 de juny de 2021.


Preu Tràmit gratuït.
Silenci administratiu No resulta d'aplicació en ser un tràmit de comunicació o declaració responsable.

Vies de reclamació Contra els acords i les decisions sobre l'admissió d'alumnes en centres públics es pot interposar un recurs d'alçada davant el director/a dels serveis territorials corresponents, la resolució del qual posa fi a la via administrativa.
Contra els acords i les decisions de les persones titulars dels centres privats concertats es pot presentar reclamació davant el director/a dels serveis territorials corresponents en el termini de tres dies, la resolució de la qual exhaureix la via administrativa.

Altra informació d'interès (més informació) CALENDARI
Sol·licitud preinscripcions: del 25 al 31 de maig de 2021(ambdós inclosos).
Matrícula ordinària: entre el 19 i el 23 de juliol (ambdós inclosos).

Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l'alumne/a és menor d'edat o no fa els 18 anys durant l'any 2021) o l'alumne/a (major d'edat o que fa els 18 anys durant aquest any) s'ha d'identificar mitjançant un certificat digital, com el DNI electrònic o el sistema alternatiu d'identificació IdCat Mòbil, i el número d'identificació de l'alumne/a amb el qual consta al Registre d'Alumnes de Catalunya.


Servei responsable Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Serveis Territorials al Vallès Occidental.
Carrer del Marquès de Comillas, 67-69.
08202 Sabadell.
Telèfon: 93 748 44 55.
Adreça electrònica: st_valles.educacio@gencat.cat.

Termini de resolució Els recursos i les reclamacions s'han de resoldre dins un termini que garanteixi l'escolarització adequada de l'alumne/a.


Documentació a aportar
Tipus Presentació
Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
Resolució d'acolliment: Resolució d'acolliment Opcional Ambdues
Documentació acreditativa del criteri de prioritat: Documentació acreditativa del criteri de prioritat Obligatori Ambdues
Llibre de família : Llibre de família Opcional Ambdues

Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat