v
17/04/2021 01:10:09
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellPreinscripció i Matriculació: Cursos de preparació de la prova d'accés als cicles formatius en escoles de formació de persones adultesNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Preinscripció i matriculació: cursos de preparació de la prova d'accés als cicles formatius en escoles de formació de persones adultes
Objecte L'accés als cicles formatius, en el cas de no disposar de la titulació adient, es pot fer per mitjà d'una prova d'accés, que es convoca anualment i es pot preparar individualment o mitjançant els cursos de preparació que fan les escoles d'adults.
Els centres ofereixen la preparació necessària per superar la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior i poder així continuar la formació.

Documentació necessària En tots els casos, original i còpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne/a és menor d'edat:
- L'original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el consentiment del pare o mare o tutor/a legal del menor. Si està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
- L'original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
De manera extraordinària, les dades d'identificació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat o la documentació alternativa del país d'origen que la persona pugui aportar. El director/a o la persona titular del centre la valora i deixa constància per escrit de la decisió adoptada.
- Els alumnes amb contracte laboral: document acreditatiu d'afiliació a la Seguretat Social o, si no tenen obligació d'estar afiliats, la certificació del familiar titular de l'empresa i la declaració dels tutors legals.
- Els alumnes que estan en procés d'obtenció d'un permís de treball: documentació acreditativa corresponent.
- Els alumnes que són esportistes d'alt rendiment i comparteixen ensenyaments: còpia del BOE on es publica aquesta condició de l'alumne/a, que ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics, o certificat del Consell Català de l'Esport que acredita la condició d'esportista d'alt rendiment de l'alumne/a, o altra documentació acreditativa que la normativa en la matèria estableix.
- Els alumnes que han cursat i superat un programa de formació i inserció: certificat en què consti que l'han cursat.
- Els alumnes que participen al programa Joves per a l'Ocupació: documentació acreditativa expedida per l'entitat on han desenvolupat el programa.

Qui el pot demanar CF Grau mitjà: cal tenir 16 anys en el moment de la preinscripció
CF Grau superior: cal tenir 18 anys complerts dins de l'any natural de la preinscripció

Quan es pot realitzar 2020-21: a determinar
Canals de tramitació presencial La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre demanat en primer lloc, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat.

Temps aproximat de resposta La normativa de la Generalitat regula cada curs els terminis de resposta a les peticions de preinscripció i matrícula.
Preu Tràmit gratuït
Silenci administratiu No resulta d'aplicació en ser un tràmit de comunicació o declaració responsable.
Vies de reclamació Contra els acords i les decisions sobre l'admissió d'alumnes en centres públics es pot interposar un recurs d'alçada davant el director/a dels serveis territorials corresponents, la resolució del qual posa fi a la via administrativa.

Altra informació d'interès (més informació) Té preferència per cursar aquests ensenyaments:
a) Qui viu o treballa al mateix municipi on es troba situat el centre o l'aula.
b) Qui viu o treballa en un municipi proper al municipi del centre o aula, on no hi hagi oferta pública de formació d'adults dels ensenyaments que se sol·liciten.
c) Qui ha cursat i superat un programa de formació i inserció.
d) Qui participa en el programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya Joves per a l'Ocupació.

Servei responsable Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Serveis Territorials al Vallès Occidental
Carrer del Marquès de Comillas, 67-69
08202 Sabadell
Telèfon: 93 748 44 55
Adreça electrònica: st_valles.educacio@gencat.cat

Termini de resolució Els recursos i les reclamacions s'han de resoldre dins un termini que garanteixi l'escolarització adequada de l'alumne/a.


Documentació a aportar
Tipus Presentació
Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
Resolució d'acolliment: Resolució d'acolliment Opcional Ambdues
BOE on surt condició esportista alt rendiment: BOE on surt condició esportista alt rendiment Opcional Ambdues
Certificat de l'empresa: Certificat de l'empresa Opcional Ambdues
Certificat del Consell Català de l'Esport que acredita la condició d'esportista d'alt rendiment: Certificat del Consell Català de l'Esport que acredita la condició d'esportista d'alt rendiment Opcional Ambdues
Certificat programa de formació i inserció: Certificat programa de formació i inserció Opcional Ambdues
Acreditació procés d'obtenció d'un permís de treball: Acreditació procés d'obtenció d'un permís de treball Opcional Ambdues
Document acreditatiu d'afiliació a la SS: Document acreditatiu d'afiliació a la SS Opcional Ambdues
Documentació acreditativa programa "Joves per l'ocupació": Documentació acreditativa programa "Joves per l'ocupació" Opcional Ambdues
Llibre de família : Llibre de família Opcional Ambdues

Tramitació Presencial
Descarregar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat