v
23/04/2021 10:41:23
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellPreinscripció i matriculació: Cicles formatius d'activitats físiques i esportivesNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Preinscripció i matriculació: cicles formatius d'activitats físiques i esportives
Objecte Els cicles d'ensenyaments esportius capaciten per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada.

S'organitzen en cicles de grau mitjà o de grau superior.

De l'oferta possible d'ensenyaments esportius de règim especial, a Sabadell només s'ofereix la modalitat de grau mitjà de Salvament i Socorrisme.
Documentació necessària Juntament amb la sol·licitud i en el termini establert, cal presentar la documentació següent que identifica la persona sol·licitant:
- L'original i una còpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne/a és menor d'edat també s'ha de presentar:
- L'original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
- L'original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.

Criteris específics de prioritat:
- Qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés a aquests ensenyaments. Per al grau superior, la qualificació que cal considerar és la mitjana entre la del títol de tècnic/a esportiu i la de l'altre requisit acadèmic d'accés al·legat.

Documentació acreditativa:
- Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permeten l'accés a aquests ensenyaments.
Qui el pot demanar Grau mitjà:
Per accedir al primer nivell o cicle inicial de grau mitjà cal:
1) Tenir el títol de graduat en ESO o equivalent a efectes acadèmics o haver superat el Curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà de formació professional o haver superat la prova general d'accés als cicles d'ensenyaments esportius de grau mitjà.
2) Superar la prova específica d'accés o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o especialitat (en els casos que estan establerts).
Per accedir al segon nivell o cicle final de grau mitjà cal:
1) Haver superat el primer nivell o cicle inicial de la mateixa modalitat, disciplina o especialitat esportiva.
2) Haver superat la prova específica d'accés o acreditar els mèrits esportius corresponents (en els casos que estan establerts).

Grau superior:
Per accedir al grau superior cal:
1) Tenir el títol de tècnic/a de la modalitat, especialitat o disciplina esportiva corresponent.
2) Tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics o haver superat la prova general d'accés als cicles d'ensenyaments esportius de grau superior.
3) En els casos que s'estableixi, superar la prova específica d'accés o acreditar els mèrits esportius corresponents (en els casos que estan establerts).
Quan es pot realitzar CURS 2020-2021: termini de presentació de sol·licituds a determinar
Canals de tramitació presencial La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre demanat en primera opció, acompanyada de la documentació acreditativa, dins el termini de presentació de sol·licituds.
Temps aproximat de resposta La normativa de la Generalitat regula cada curs els terminis de resposta a les peticions de preinscripció i matrícula.
Preu Tràmit gratuït
Silenci administratiu No resulta d'aplicació en ser un tràmit de comunicació o declaració responsable.
Vies de reclamació Contra els acords i les decisions sobre l'admissió d'alumnes en centres públics es pot interposar un recurs d'alçada davant el director/a dels serveis territorials corresponents, la resolució del qual posa fi a la via administrativa.
Contra els acords i les decisions de les persones titulars dels centres privats concertats es pot presentar reclamació davant el director/a dels serveis territorials corresponents en el termini de tres dies, la resolució de la qual exhaureix la via administrativa.
Altra informació d'interès (més informació) Es pot presentar més d'una sol·licitud per accedir a aquests ensenyaments quan es tracti de preinscripcions a crèdits o mòduls solts i no coincidents. En el cas dels cicles d'ensenyaments esportius, l'àrea d'influència dels centres que els imparteixen és tot Catalunya.

Situacions específiques que impliquen reserva de plaça:
- Reserva del 5 % de les places per a qui acrediti algun grau de discapacitat.
- Reserva del 10 % de les places per a esportistes d'alt rendiment.
- Reserva del 10 % de les places per a qui accedeix per superació de la prova general d'accés que substitueix els requisits acadèmics d'accés.
- Reserva del 10 % de les places per a qui acrediti l'homologació del diploma federatiu o la correspondència establerta en la disposició addicional quarta i la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 de octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.
Servei responsable Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Serveis Territorials al Vallès Occidental
Carrer del Marquès de Comillas, 67-69
08202 Sabadell
Telèfon: 93 748 44 55
Adreça electrònica: st_valles.educacio@gencat.cat
Termini de resolució Els recursos i les reclamacions s'han de resoldre dins un termini que garanteixi l'escolarització adequada de l'alumne/a.

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Presencial
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Presencial

Tramitació Presencial
Descarregar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat