v
23/04/2021 11:04:03
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellAdjudicació de solars de titularitat municipal per destinar-los a horts urbansNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Adjudicació de solars de titularitat municipal per destinar-los a horts urbans.
Objecte Adjudicació de la llicència d'ús privatiu temporal del solar ubicat al c. de Maria Teresa Duran, 7, cantonada amb el passatge de Santfeliu, 28.
Documentació necessària - Formulari específic deguament enplenat i signat.
- Fotocòpia dels Estatuts vigents de l'entitat.
- Projecte de gestió que inclogui els objectius pedagògics, terapèutics i/o socials, per a la formació i divulgació del treball de l'hort, així com la proposta de gestió sostenible dels recursos utilitzats i dels residus generats, d'acord amb l'annex 4 de l'Ordenança.
Qui el pot demanar Entitats i associacions que desenvolupin com a objecte social, accions de caire pedagògic, terapèutic o social i que estiguin legalmente constituïdes i inscrites al Registre Municipal d'Entitats de Sabadell i que no disposin d'un altre hort o terreny de conreu, a Sabadell i/o Comarca del Vallès Occidental.
Quan es pot realitzar Del 25 de febrer al 25 de març de 2020.
Canals de tramitació
 • Sabadell Atenció Ciutadana d'Urbanisme
 • Temps aproximat de resposta 2 mesos a comptar de la data de finalització del termini de sol·licituds.
  Preu Segons Ordenança fiscal 4.9.
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 2 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) - Dipositar una fiança de 100,00 ¤, que han d'ingressar a la Tresoreria Municipal, com a requisit previ al lliurament de la parcel·la i subscripció de la formalització de l'adjudicació en un termini de 15 dies des de la notificació de l'adjudicació de la llicència.
  - Satisfer la taxa establerta per l'ordenança fiscal reguladora dels preus públics en concepte d'utilització privativa del domini públic, que es meritarà anualment durant la vigència de la llicència.

  Les entitats i associacions que no resultin adjudicatàries d'una parcel·la d'hort, tot i i que s'hagin admès les seves sol·licituds, passaran a forma part d'una única llista d'espera en ordre ascendent a partir de la valoració dels projectes per part de la Comissió de valoració en previsió de cobrir possibles vacants que es puguin produir en les diverses parcel·les del mateix hort. Aquesta llista d'espera estarà en vigor fins a l'obertura d'un nou procediment administratiu d'atorgament de llicències.
  Servei responsable Transició Energètica.
  Termini de resolució 2 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
  Cita prèvia Per demanar cita al SACU, podeu fer-ho fent clic aquí o enviant un correu a sac.urbanisme@ajsabadell.cat

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Estatuts vigents de l'entitat: Estatuts vigents de l'entitat Obligatori Ambdues
  Projecte de gestió: Projecte de gestió Obligatori Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat