v
17/04/2021 01:05:15
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellParticipació a les proves d'accés a l'AjuntamentNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Participació a les proves d'accés a l'Ajuntament
Objecte L'accés a l'Ajuntament es fa sempre mitjançant concurs públic (interinatge), concurs-oposició o oposició.
Documentació necessària - Sol·licitud
- Documentació acreditativa del nivell de català d'acord amb les bases de la convocatòria
- En el cas d'estar a l'atur, cal presentar documentació acreditativa d'aquesta situació d'acord amb el que estableixin les bases de la convocatòria (concurs oposició / oposició)
- En el cas de participació en el torn de persones amb discapacitat, cal una còpia digital del certificat del grau de discapacitat (concurs oposició / oposició)
- Altra documentació que puguin exigir les bases de la convocatòria

Atenció: Per poder firmar aquest tràmit, si es fan servir sistemes d'identificació digital diferents de l'idCAT Mòbil (com DNIe, IdCAT, FNMT, etc.), cal que prèviament es descarregui i s'instal·li l'aplicació AutoFirma.

Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada, o el seu representant, que reuneixi els requisits exigits a la convocatòria

Quan es pot realitzar - Concurs públic: 20 dies naturals des de la publicació al DOGC

- Concurs oposició/oposició: 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria al BOE al DOGC i al BOP

Canals de tramitació presencial
 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC
 • Temps aproximat de resposta Màxim d'un mes des de l'entrada de la sol·licitud
  Silenci administratiu No opera
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs d'alçada davant el superior jeràrquic de l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

  Altra informació d'interès (més informació) Concurs públic / Concurs oposició / Oposició:
  - La convocatoria i les bases del procés es publiquen als butlletins oficials corresponents, així com al web i al tauler d'edictes electrònic municipal.
  - Podeu fer la cerca de places vigents al web sabadell.cat, a l'apartat de Convocatòries
  - La presentació de sol·licituds es pot efectuar en el termini que fixin les bases reguladores.
  - Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicaran les llistes dels aspirants admesos i exclosos i les dates concretes dels exàmens, de conformitat amb el que estableixin les bases reguladores.

  Resultats de les proves: consultant el web de l'Ajuntament de Sabadell.
  La compulsa de documentació es farà en el tràmit que correspongui, d'acord amb la regulació prevista a les bases corresponents.

  Borses de treball genèriques:
  1.- Empleneu la sol·licitud de les borses genèriques mitjançant el formulari d'inscripció a les borses genèriques.
  2.- Rebreu un missatge electrònic que caldrà imprimir i signar.
  3.- Presenteu la sol·licitud (el correu electrònic signat) amb la documentació requerida, tal com estableixen les bases de la convocatòria.

  Altres processos de seleció:
  1.- Empleneu la sol·licitud de convocatòries de selecció.
  2.- Si la convocatòria tingués taxes associades, empleneu el full d'autoliquidació i amb la documentació que es generi podreu pagar en línia o bé, presencialment, a qualsevol entitat bancària de Sabadell.
  3.- Presenteu la sol·licitud de convocatòries de selecció signada, amb la documentació requerida, tal com estableixen les bases de la convocatòria.


  Servei responsable Servei de Recursos Humans
  Termini de resolució El termini de resolució serà l'establert a les bases específiques de cada convocatòria amb el límit màxim d'un mes, un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies.

  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Acreditació situació d'atur: Acreditació situació d'atur Opcional Ambdues
  Documentació diversa de la convocatòria: Documentació diversa de la convocatòria Opcional Ambdues
  Certificat del grau de discapacitat: Certificat del grau de discapacitat Opcional Ambdues
  Acreditació nivell de català: Acreditació nivell de català Obligatori Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat