v
22/04/2021 19:42:27
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellRevisió tarifació social Escoles Bressol MunicipalsNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Revisió de la tarifació social a les escoles bressol municipals.
Objecte Revisar la quota establerta per al servei d'escola bressol municipal resultant de l'aplicació de la tarifació social

Qui el pot demanar Famílies que tinguin escolaritzat un infant a les escoles bressol municipals

Quan es pot realitzar Un cop ha rebut la primera quota del mes de setembre i durant tot el curs escolar

Canals de tramitació presencial A l'escola bressol

 • Sabadell Atenció Ciutadana. Oficines SAC

 • Temps aproximat de resposta - Si la sol.licitud es presenta de l'1 al 15 del mes, l'aplicació correspondrà al mes següent.
  - Si la sol.licitud es presenta del 16 a final de mes, s'aplicarà al cap de 2 mesos.
  Preu Tràmit gratuït
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és l'establert a la normativa específica. La manca de notificació expressa de la resolució dintre d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada.

  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

  Altra informació d'interès (més informació) Supòsits:
  - Modificació de la situació econòmica per causes sobrevingudes.
  - Modificació de la unitat familiar per naixement d'un nou germà.

  S'aplicarà la modificació si es compleixen els criteris previstos a l'Ordenança. Si no és així, es desestimarà.
  Informació més personalitzada, a l'escola bressol municipal on estigui escolaritzat l'infant i on lliuren un model per presentar la sol·licitud de modificació.

  Servei responsable Regidoria d'Educació
  Cita prèvia
 • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat