v
17/04/2021 01:02:34
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellSol·licitud d'habitatge del fons d'habitatge de lloguer social a causa d'emergència econòmica o socialNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Sol·licitud d'habitatge del fons d'habitatge de lloguer social a causa d'emergència econòmica o social.
Objecte Considerar les sol·licituds segons el que estableix el reglament municipal d'adjudicació d'habitatges a causa d'emergències econòmiques i socials de Sabadell.
Documentació necessària Documentació relativa als membres de la unitat de convivència:
- DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat de convivència, amb el permís corresponent de residència vigent.
- Si s'escau, certificats de discapacitat i/o mobilitat reduïda de qualsevol dels membres de la unitat de convivència.
- Llibre de família o document que el substitueixi.
- Certificat d'empadronament i de convivència.
- En el cas de famílies monoparentals, el carnet de família monoparental. En el cas que aquesta situació sigui resultant d'un divorci o separació, sentència de divorci o separació.
- En el supòsit b. de l'article 5, certificat mèdic i historial clínic.
- En el cas de famílies nombroses, el carnet de família nombrosa.

Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència:
- Declaració de la renda de l'any fiscal anterior o certificat d'imputació d'ingressos de tots els membres de la unitat de convivència, majors de 16 anys.
- Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb data d'emissió inferior a 3 mesos, de tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys.
- Contracte de treball i nòmines dels darrers 6 mesos de tots els membres de la unitat de convivència en actiu.
- En el cas d'unitats familiars en què el sol·licitant o un dels seus membres siguin pensionistes, certificat o resolució que acrediti la percepció d'una pensió emès per l'INSS o per l'òrgan gestor que detalli l'import i el període de cobrament.
- Certificat de prestacions socials emès per Benestar i Família.
- Certificat emès per l'entitat gestora de les prestacions, en què s'indiqui la quantitat mensual rebuda en concepte o prestacions o subsidis per atur.
- En el cas d'unitats familiars que es troben separades o divorciades, han d'acreditar la separació o divorci amb sentència i/o acord ratificat judicialment. En el cas de presència de menors, s'acreditarà el cobrament/pagament de les pensions d'aliments, o si no n'hi ha, la reclamació judicial per fer-ne efectiva l'obligació. S'exceptua de la presentació d'aquesta documentació les situacions de violència masclista degudament acreditades.
- Extractes bancaris de tots els comptes dels que siguin titulars qualsevol dels membres de la unitat de convivència i amb declaració jurada.
- Demanda d'ocupació en el cas de trobar-se sense feina.
- Declaració jurada d'ingressos reals, en model normalitzat, conforme no es reben més ingressos dels declarats.
- Certificat del IRPF i declaracions d'IVA trimestral si es tracta de persones en règim d'autònoms.
- Documentació relacionada amb l'habitatge, procediment judicial i la situació social greu o d'emergència.
- Decret de incoació de la demanda judicial o d'execució hipotecària en els supòsits regulats a l'article 6 a. i 6 b.
- Decret o sentència judicial ferma, resolució notarial, interlocutòria d'adjudicació de l'habitatge que s'ocupava, o resolució administrativa en els supòsits regulats a l'article 6 a., b. i f.
- Contracte de lloguer i 3 darrers rebuts o escriptures de constitució de la hipoteca i de la compra-venda i rebuts hipotecaris.
- Si s'escau, interlocutòria d'assenyalament de llançament en execució dels títols judicials.
- En el cas de dació en pagament, document d'intermediació que acrediti la pèrdua de l'habitatge o, en el seu defecte, informe del servei d'Habitatge referent a l'acord amb l'entitat financera.
- Informe emès pels serveis tècnics de l'ajuntament que detallin les patologies o deficiències de l'habitatge i les afectacions de condicions d'habitabilitat, seguretat, higiene o salubritat.
- Ordre de desallotjament per ruïna imminent.
- En casos de violència masclista: els mitjans d'acreditació previstos a l'article 33 de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
- Certificats de la Gerència Cadastral, respecte de tots els membres de la unitat de convivència majors d'edat, que acrediti que no són propietaris ni titulars d'altres drets reals d'ús o gaudi de cap habitatge.
- Qualsevol altra documentació que es pugui considerar necessària per comprovar que es reuneixen els requisits establerts i/o situació invocada.

Només es pot presentar una sol·licitud per cada unitat de convivència i l'ha de presentar un membre d'aquesta unitat, que ha de ser major d'edat.

Els sol·licitants no estan obligats a aportar els documents que hagi elaborat qualsevol Administració o que hagin aportat anteriorment a qualsevol Administració, en els termes que preveu l'article 28 de la Llei 9/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Qui el pot demanar Les persones que presenten sol·licitud per accedir a la Mesa de valoració han de complir els requisits següents:
- Tenir la nacionalitat espanyola, la d'un país membre de la Unió Europea o, si es tracta d'altres països, el sol·licitant ha d'acreditar que té el permís de residència vigent.
- Tenir una residència mínima continuada a Sabadell d'un any o de dos anys de forma discontínua en els tres anys immediatament anteriors a la data de la sol·licitud, acreditada mitjançant el padró municipal d'habitatges.
- Trobar-se empadronats al domicili afectat tots els membres de la unitat de convivència sol·licitant en el moment de la possible pèrdua de l'habitatge.
- Disposar d'ingressos econòmics inferiors als següents: en cas de persones que visquin soles, han de percebre uns ingressos bruts mensuals iguals o inferiors a 2 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitació presencial
 • Registre de Vimusa
 • Temps aproximat de resposta 6 mesos des de l'entrada de la sol·licitud.
  Preu Tràmit gratuït
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 6 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs d'alçada davant el superior jeràrquic de l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) - La tramitació de la sol·licitud no genera, per si mateixa, cap dret a l'adjudicació d'un habitatge .
  - Les sol·licituds s'han de presentar a l'Oficina Local d'Habitatge de Sabadell, o en els llocs previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en model normalitzat i acompanyades dels documents necessaris que, prèviament a la presentació i sempre que sigui possible, han de ser compulsats per l'Oficina local d'Habitatge de Sabadell.
  Servei responsable Oficina Municipal d'Habitatge de Sabadell
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 6 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no hi hagi cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
  Cita prèvia
 • Per demanar cita a l'oficina de Vimusa, podeu fer-ho fent clic aquí.

 • Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat