v
22/04/2021 19:35:57
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellLlicŔncia de connexiˇ a la xarxa de serveis de la via p˙blica amb afectaciˇ a la calšada superior a 10mlNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit LlicŔncia de connexiˇ a la xarxa de serveis de la via p˙blica amb afectaciˇ superior a 10ml
Objecte Autoritzar la instalĚlaciˇ, substituciˇ, modificaciˇ, trasllat o supressiˇ a les xarxes de serveis de la via p˙blica amb afectaciˇ calšada i vorera superior a 10 ml (xarxes de gas, aigua, electricitat, telŔfon i telecomunicacions), ja siguin en galeries de serveis, tubulars, soterrades o aŔries.
Documentaciˇ necessÓria Justificant pagament taxa segons ordenanša fiscal 3.9
Justificant ICIO segons ordenanša fiscal 2.4
Full d'assumpciˇ de la direcciˇ d'obra
PlÓnol emplašament escala no inferior a 1:500
PlÓnol de senyalitzaciˇ i afectaciˇ al trÓnsit, en el cas de ser una obra en calšada
Projecte tŔcnic o documentaciˇ tŔcnica amb certificat del colĚlegi professional sobre la identitat i habilitaciˇ professional de cadascun dels tŔcnics de l'obra (excepte si es presenta la documentaciˇ visada)
Documentaciˇ especÝfica PEPS

Qui el pot demanar Qualsevol empresa autoritzada per la realitzaciˇ d'aquestes obres o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitaciˇ TelemÓtic/electr˛nic
Temps aproximat de resposta 2 mesos des de l'entrada de la solĚlicitud.
Preu Segons Ordenanša fiscal 3.9 Segons Ordenanša fiscal 2.4
Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús de 2 mesos. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciˇs administratiu que resulti pertinent.
Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
Servei responsable Infraestructures Urbanes
Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús de 2 mesos a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ desestimada.
Cita prŔvia Cita prŔvia al n˙mero de telŔfon 93 745 32 96 en horari de 9h a 14h

Documentaciˇ a aportar
Tipus Presentaciˇ
Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori TelemÓtica
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional TelemÓtica
Justificant pagament taxa segons ordenanša fiscal 3.9: Justificant pagament taxa segons ordenanša fiscal 3.9 Obligatori TelemÓtica
Justificant pagament ICIO segons ordenanša fiscal: Justificant pagament ICIO segons ordenanša fiscal 2.4. Obligatori TelemÓtica
PlÓnol emplašament: PlÓnol de senyalitzaciˇ i afectaciˇ al trÓnsit, en el cas de ser una obra en calšada Obligatori TelemÓtica
Projecte tŔcnic: Projecte tŔcnic o documentaciˇ tŔcnica amb certificat del colĚlegi professional sobre la identitat i habilitaciˇ professional de cadascun dels tŔcnics de l'obra (excepte si es presenta la documentaciˇ visada) Obligatori TelemÓtica
Documentaciˇ especÝfica PEPS: Documentaciˇ especÝfica PEPS Obligatori TelemÓtica

Tramitaciˇ TelemÓtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat