v
22/04/2021 19:26:07
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellSol·licitud de parada destinada a la venda de palmes, palmons i branques de llorerNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Sol·licitud de parada destinada a la venda de palmes, palmons i branques de llorer
Objecte Autorització per a la instal·lació d'estructures desmuntables no permanents a la via pública destinades a la venda de palmes i palmons i rams de llorer amb motiu de la celebració de Diumenge de Rams. La seva aprovació va lligada a la publicació d'una concurrència, per tant, generalment s'aproven unes bases reguladores i s'obre convocatòria pública per tal que els interessats puguin presentar les seves propostes.
Documentació necessària - Sol·licitud / declaració responsable (word autoemplenable) degudament formalitzada segons el model d'instància adjunt.
- Fotocòpia del codi fiscal (DNI, NIF, ...)
Qui el pot demanar Persones interessades majors d'edat o el seu representant.
Quan es pot realitzar En el període que indiquin les bases reguladores.
Canals de tramitació
Temps aproximat de resposta El període establert a les bases reguladores.
Preu Segons Ordenança Fiscal 4.5 secció 9ª
Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 2 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
Altra informació d'interès (més informació) CALENDARI 2020

- Presentació d'instàncies: Del 9 de gener al 5 de febrer de 2020.
- Valoració tècnica: Del 6 al 12 de febrer de 2020.
- Relació de llicències atorgades / denegades: A partir del 16 de març de 2020.
- Recollida de la llicència i pagament de la taxa corresponent: a partir del dia 16 de març i fins el dia 27 de març de 2020, a Can Marcet (c. del Pau Claris, 100).
- Per a consultes sobre peticions concedides trucar a Ocupació de Via Pública (Tel 93 745 34 00).

TAXA D'OCUPACIÓ
Tarifa per m²/dia
Fins 4 m² 10,60 ¤
Fins 6 m² 19,75 ¤
Fins 8 m² 24,65 ¤
Fins 10 m² 32,70 ¤
Fins 15 m² 34,50 ¤
Més de 15 m² 2,90 ¤ m²/dia

Per a l'obtenció de la llicència caldrà acreditar el pagament de la corresponent taxa d'ocupació. En cas contrari, s'entendrà per desestimada la petició.

La taxa es pot pagar en efectiu o amb targeta de crèdit de 9 a 14h a la recepció de les oficines de Can Marcet (c. de Pau Claris, 100).

No s'atorgaran llicències d'ocupació en els següents espais:
· Pl. de Sant Roc
· Mercats setmanals:

- Dilluns 30 de març, Mercat Central (c. de Jovellanos, c. de Colom, c. de Coromines i c. de Calderon)
- Dimarts 31 de març, Mercat de la Creu Alta (c. de Batllevell, ctra. de Prats i c. dels Pirineus)
- Dimecres 1 d'abril, Mercat de Torre Romeu (pl. de Cristóbal Ramos)
- Dijous 2 d'abril, Mercat de Campoamor (c. de Feijoo i c. dels Reis Catòlics)
- Dissabtes 28 de març i 4 d'abril, Mercat de Merinals (c. d'Irlanda i c. de la Palma)
- Diumenges 29 de març i 5 d'abril, Mercat Central (c. de Jovellanos, c. de Colom, c. de Coromines i c. de Calderon) i Mercat de la Zona Hermètica (c. de Costa i Deu)

Es limita el nombre màxim de parades en els següents espais:
· A la pl. Doctor Robert s'atorgaran un màxim de 3 parades
· Al pg. de la Plaça Major, s'atorgaran un màxim de 4 parades.
· A la pl. del Mercat, s'atorgaran un màxim de 2 parades

Únicament s'atorgaran les peticions que compleixin les condicions establertes a les bases i aportin tota la documentació preceptiva.
A partir del dia 16 de març de 2020, els sol·licitants podran consultar al web municipal www.sabadell.cat si la seva petició ha estat denegada o autoritzada (i conèixer l'emplaçament atorgat).
Del 16 al 27 de març de 2020 els sol·licitants autoritzats podran recollir la llicència d'ocupació de Via Pública i pagar les taxes corresponents a Can Marcet (c. del Pau, 100).
Servei responsable Ocupació de Via Pública
carrer de Pau Claris, 100
Horari d'atenció de dilluns a divendres de 9 a 15h
937453400
viapublica@ajsabadell.cat
Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 2 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
Cita prèvia
  • Oficina de registre Can Marcet

  • Per demanar cita a les oficines del SAC, podeu fer-ho fent clic aquí o trucant al telèfon 010 (93 745 31 10 si truqueu des de mòbil).

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

Tramitació Presencial
Instància de Sol·licitud
Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat