v
23/04/2021 11:24:59
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informaciˇ de Procediment
Usuari an˛nim
Connectar

Ajuntament de SabadellPr˛rroga llicŔncia de connexiˇ a la xarxa de serveis de la via p˙blicaNivell de Modernitzaciˇ 1. InformaciˇNivell de Modernitzaciˇ 2. DescÓrrega de formularisNivell de Modernitzaciˇ 3. Iniciaciˇ electr˛nicaNivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Nivell de Modernitzaciˇ 4. Tramitaciˇ electr˛nica

Informaciˇ
Nom del trÓmit Pr˛rroga de la llicŔncia de connexiˇ a la xarxa de serveis de la via p˙blica.
Objecte Pr˛rrogar la llicŔncia per a la instalĚlaciˇ, substituciˇ, modificaciˇ, trasllat o supressiˇ a les xarxes de serveis de la via p˙blica (xarxes de gas, aigua, electricitat, telŔfon i telecomunicacions), ja siguin en galeries de serveis, tubulars, soterrades o aŔries.
Documentaciˇ necessÓria Formulari especÝfic degudament emplenat i signat.
En el cas que no faci la solĚlicitud la persona interessada, s'haurÓ d'aportar emplenat el model d'Autoritzaciˇ per tramitar en nom d'una altra persona.
Qui el pot demanar Qualsevol empresa autoritzada per la realitzaciˇ d'aquestes obres o el seu representant.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitaciˇ
Temps aproximat de resposta 1 mes des de l'entrada de la solĚlicitud.
Preu Segons Ordenanša fiscal 3.9 Segons Ordenanša fiscal 2.4
Silenci administratiu El termini mÓxim per resoldre aquest procediment Ús d'1 mes. La manca de notificaciˇ expressa de la resoluciˇ dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva solĚlicitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciˇs administratiu que resulti pertinent.
Vies de reclamaciˇ Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposiciˇ davant el mateix ˛rgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, o bÚ directament recurs contenciˇs administratiu davant el Jutjat Contenciˇs Administratiu de la provÝncia de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemÓ de la recepciˇ d'aquesta notificaciˇ, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu com˙ de les administracions p˙bliques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicciˇ contenciosa administrativa. No obstant aix˛, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
Servei responsable Infraestructures Urbanes.
Termini de resoluciˇ El termini mÓxim en quŔ s'ha de notificar la resoluciˇ expressa Ús d' 1mes a comptar des de la data en quŔ la solĚlicitud hagi tingut entrada en el registre electr˛nic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels sup˛sits que puguin ocasionar la suspensiˇ o ampliaciˇ del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resoluciˇ, la solĚlicitud s'entendrÓ desestimada.
Cita prŔvia
  • Oficina de registre Can Marcet

Documentaciˇ a aportar
Tipus Presentaciˇ
Aj. SolĚlicitud General: Aj. SolĚlicitud General Obligatori TelemÓtica
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional TelemÓtica

Tramitaciˇ Presencial
InstÓncia de SolĚlicitud
Tramitaciˇ TelemÓtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentaciˇ Ambdues Ambdues Presencial Presencial TelemÓtica TelemÓtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'˙s | AvÝs legal | PolÝtica de privacitat