v
22/04/2021 18:58:01
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellLlicències de guals de vehicles (construcció, supressió, modificació, legalització, autorització d'ús)Nivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Llicències de guals de vehicles (construcció, supressió, modificació, legalització, autorització d'ús).
Objecte Obtenir la llicència municipal per fer obres consistents en la construcció, supressió o modificació/reparació de guals de vehicles, així com la legalització de guals de vehicles existents i l'autorització d'ús de guals de vehicles construïts en el marc de llicències d'obres de construcció de noves edificacions o reformes d'existents.
Documentació necessària - Sol·licitud de Llicència de gual de vehicles, degudament complimentada i signada.
- Fotografia de l'accés a la façana, feta des de l'exterior, amb la porta oberta i que es vegi la vorera i l'interior del local.
- Plànol del garatge o local, amb la totalitat de la planta baixa acotada a escala 1:100 on consti la superfície, l'amplada lliure de pas de la porta d'accés a l'interior i la disposició dels vehicles (excepte en el cas de supressió).
- Justificant del pagament de la taxa segons l'Ordenança Fiscal 3.9.
- En el cas de llicències de construcció, modificació o supressió de guals, justificant del pagament del preu públic segons l'Ordenança Fiscal 5.2 (en el cas que el peticionari opti perquè les obres les faci l'Ajuntament).
- En el cas de llicències de construcció, modificació o supressió de guals, Justificant pagament de la fiança d'obres segons l'Ordenança Fiscal 5.2 (en el cas que el peticionari opti per fer ell les obres).
- En el cas de supressió de guals de vehicles, caldrà lliurar la placa identificativa al registre municipal de l'Àrea de Cohesió Territorial, en horari de 9 a 14 h (c. Pau Clarís,100). La data de lliurament d'aquesta placa, serà la data que es consideri, a tots els efectes, com la data de baixa del gual de vehicles que es vulgui suprimir.

Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada a la finca per a la qual es sol·licita la llicència de gual de vehicles o el seu representant.
En el cas que no faci la sol·licitud la persona interessada, s'haurà d'aportar emplenat el model "Autorització per tramitar en nom d'una altra persona".
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitació
 • Oficina de registre Can Marcet
 • Temps aproximat de resposta 1 mes des de l'entrada de la sol·licitud.
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 3 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
  Altra informació d'interès (més informació) 1. L'amplada mínima de la porta d'accés al garatge no pot ser inferior a 2,35 m quan es tracti d'un garatge individual (fins a 4 vehicles). En garatges col·lectius (de 5 a 40 places) i quan el local es destini a una activitat, l'amplada mínima serà de 3,00 metres. En garatges col·lectius de més de 40 places, l'amplada serà de 5,40 m per a un accés i de 3,00 m en el cas de dos accessos. L'amplada útil de la porta de vehicles no serà inferior a la mínima exigible en el portal, mantenint-se a tot el llarg de l'accés i fins al pla de façana.
  2. La porta d'accés de vehicles tindrà una alçada útil mínima de 2,00 m.
  3. L'accés es situarà de forma que no alteri les condicions normals del trànsit de vehicles, no comprometi la seguretat vial i no afecti els punts d'encreuaments de vianants. Com a norma general es considerarà que es complimenten aquests criteris si s'ubica a una distància mínima de 5,00 m de la cruïlla.
  4. L'alçada lliure mínima del local serà de 2,50 metres. L'alçada útil no tindrà cap punt per sota de 2,20 metres.
  5. Només s'admet l'existència d'un accés per parcel·la, excepte en les situacions plenament justificades per gran capacitat de vehicles o per a una activitat que ho requereixi.
  6. Els elements de tancament de l'accés (portes), no poden envair la via pública. No obstant això, si el mecanisme d'accionament ho justifica, s'admetrà que l'envaeixin puntualment, sempre a partir d'una alçada de 2,00 m mesurats verticalment des de la vorera.
  7. Tot accés de vehicles ha de disposar de gual construït a la via pública, amb l'obtenció prèvia de llicència municipal. En el moment en què deixi de produir-se l'indicat accés de vehicles, el gual s'haurà de suprimir, per a la qual cosa caldrà sol·licitar i obtenir la preceptiva llicència d'obres de supressió de gual i de reposició de la vorada i la voravia a l'estat inicial.
  8. Abans de l'obtenció de la placa de gual s'ha d'haver sol·licitat, quan sigui preceptiva, la llicència d'ús i ocupació.
  9. En cas que el gual doni servei a una activitat subjecta a llicència municipal, abans d'autoritzar-ne la construcció caldrà que s'hagi autoritzat la instal·lació d'aquesta, i abans de facilitar la placa distintiva caldrà que l'activitat pugui ser efectivament desenvolupada.
  10. Abans de facilitar la placa distintiva s'haurà de constatar pels Serveis Tècnics municipals que la construcció del gual és correcta. De la mateixa manera, abans de donar de baixa un gual del seu padró s'haurà de constatar pels Serveis Tècnics municipals que la reposició de la vorada i la vorera és correcta.
  11. Amb la concessió de la llicència de construcció del gual i l'entrega de la placa corresponent, s'entén autoritzada la utilització del domini públic per aquesta finalitat.
  12. La sol·licitud de llicència està subjecte al pagament de la taxa segons l'Ordenança Fiscal Municipal 3.9. En el cas de legalització d'un gual, la quota a liquidar s'incrementarà en un 50% si la sol·licitud de la llicència s'esdevé com a conseqüència de l'acció inspectora de l'administració.
  13. No s'admeten accessos de vehicles a les edificacions de davant la Rambla. Les normatives de trànsit i transport a la via pública, com també la Normativa Urbanística del PGMOS podran assenyalar altres carrers.
  14. Per obtenir la llicència de gual han de complir-se els requisits següents:
  - Justificació de la necessitat d'accés rodat a la finca i compatibilitat amb l'activitat que s'hi desenvolupi, si escau.
  - Acreditació que el local sigui accessible i disposi de prou capacitat per a la guarda d'almenys un vehicle tipus turisme.
  - Que la porta d'accés a la finca tingui les característiques, dimensions d'amplada i d'alçada que estableix l'apartat 1, 2 i 6.
  - Que el punt d'accés a la vorera s'adeqüi als criteris assenyalats en l'apartat 4.
  - Compatibilitat amb els elements d'urbanització de l'espai públic i amb les modificacions que, en el seu cas, fossin exigibles pel Servei Municipal competent en matèria d'espai públic.
  Servei responsable Secció de la Intervenció a la Via Pública i Clavegueram del Servei d'Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments.
  Telèfon 93 745 32 95.
  vialitat@ajsabadell.cat
  Termini de resolució El termini màxim en que s'ha de notificar la resolució expressa és de 3 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada al registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es doni cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues
  Sol·licitud de Llicència de gual de vehicles: Sol·licitud de Llicència de gual de vehicles, degudament complimentada i signada Obligatori Ambdues
  Fotografia de l'accés a la façana: Fotografia de l'accés a la façana, feta des de l'exterior, amb la porta oberta i que es vegi la vorera i l'interior del local Obligatori Ambdues
  Plànol del garatge o local: Plànol del garatge o local, amb la totalitat de la planta baixa acotada a escala 1:100 on consti la superfície, l'amplada lliure de pas de la porta d'accés a l'interior i la disposició dels vehicles (excepte en el cas de supressió) Obligatori Ambdues
  Justificant del pagament de la taxa: Justificant del pagament de la taxa segons l'Ordenança Fiscal 3.9. Obligatori Ambdues
  Justificant del pagament del preu públic: En el cas de llicències de construcció, modificació o supressió de guals, justificant del pagament del preu públic segons l'Ordenança Fiscal 5.2 (en el cas que el peticionari opti perquè les obres les faci l'Ajuntament) Obligatori Ambdues
  Justificant pagament de la fiança d'obres: En el cas de llicències de construcció, modificació o supressió de guals, Justificant pagament de la fiança d'obres segons l'Ordenança Fiscal 5.2 (en el cas que el peticionari opti per fer ell les obres) Obligatori Ambdues
  En el cas de supressió de guals de vehicles: En el cas de supressió de guals de vehicles, caldrà lliurar la placa identificativa al registre municipal de l'Àrea de Cohesió Territorial, en horari de 9:00 a 14:00 h. (C/ Pau Clarís,100). La data de lliurament d'aquesta placa, serà la data que es consideri, a tots els efectes, com la data de baixa del gual de vehicles que es vulgui suprimir. Obligatori Ambdues

  Tramitació Presencial
  Instància de Sol·licitud
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat