v
17/04/2021 01:33:21
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellLlicència de connexió a la xarxa de clavegueramNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Llicència de connexió a la xarxa de clavegueram.
Objecte Obtenir la llicència municipal per fer les obres consistents en:
- Connexió particular a la xarxa de clavegueram municipal.
- Cala a la via pública per reparació de la connexió particular amb afectació a la calçada del carrer.
Documentació necessària - Formulari de sol·licitud específica degudament emplenada i signada (i còpia).
- Fotocòpia del DNI o CIF (o exhibició de l'original).
- Plànol d'emplaçament a escala no menor a 1:500, amb la indicació de la finca.
- Full acreditatiu del dipòsit de la fiança, si s'escau, o pagament del preu públic si es demana que les obres les faci l'Ajuntament. L'import del dipòsit de la fiança o del preu públic es realitzarà segons l'Ordenança Fiscal Municipal 5.2.
- Justificant del pagament de la taxa segons l'Ordenança Fiscal 3.9.
- Documentació específica PEPS, en el cas de que la localització de les obres de connexió particular estiguin situades dins d'un espai afectat pel PEPS (Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell).
- En cas que les obres les faci el peticionari, caldrà aportar la corresponent fitxa per a l'ocupació de la via pública per obres a la xarxa de clavegueram.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada o el seu representant.
En el cas que no faci la sol·licitud la persona interessada, s'haurà d'aportar emplenat el model "Autorització per tramitar en nom d'una altra persona".
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Canals de tramitació
Temps aproximat de resposta 1 mes des de l'entrada de la sol·licitud.
Preu Segons Ordenança fiscal 3.9.
Segons Ordenança municipal 5.2.
Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 3 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
Altra informació d'interès (més informació) INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

- Quan l'obra que es vulgui realitzar consisteixi en l'obertura d'una cala a la via pública per a la reparació d'una connexió particular en vorera i SENSE AFECTACIÓ A LA CALÇADA, no s'ha de sol·licitar aquesta llicència, sinó que la sol·licitud d'aquesta autorització es realitzarà mitjançant el tràmit: Comunicació d'obres per reparar la connexió del clavegueram sense afectació a la calçada.
- El preu públic que ofereix l'Ajuntament és, únicament, per les obres de construcció d'un nova connexió a la xarxa de clavegueram. Les obres de cales per reparar les connexions particulars, sempre les ha de fer el peticionari.
- En el cas que les obres hagin estat fetes pel sol·licitant i un cop finalitzades, s'hagi de tramitar el retorn de la fiança dipositada a tal efecte, s'haurà de sol·licitar mitjançant la presentació d'una instància en la que s'haurà d'indicar: el número d'expedient de la llicència, l'adreça de les obres, la data de finalització de les obres i el número de compte corrent on s'ha de fer la transferència bancaria de l'import de la fiança.
- En casos d'urgència, en els que sigui necessari fer una connexió a la xarxa de clavegueram i no sigui possibe esperar als terminis establerts de concessió de la llicència (previstos en 1 mes), es podrà sol·licitar l'obtenció d'una llicència provisional mitjançant una compareixença davant els Serveis Tècnics Municipals de la Secció d'Intervenció a la Via Pública i Clavegueram. Per a l'obtenció d'aquesta llicència provisional, caldrà prèviament haver fet la corresponent sol·licitud de connexió a la xarxa de clavegueram i serà necessari que s'aportin proves documentals que justifiquin la necessitat de fer les obres de forma urgent (documentació gràfica dels danys i/o problemes que justifiquin la urgència, factures i/o informes d'empreses de serveis de neteja i/o desembussament de xarxes de sanejament, informe tècnic justificatiu signat per un tècnic competent o qualsevol altra documentació que acrediti aquesta urgència). Aquesta llicència provisional serà signada pel sol·licitant i pels Serveis Tècnics de la Secció d'Intervenció a la Via Pública i Clavegueram, en compareixença que es farà en les oficines d'aquesta Secció situades al carrer de Pau Clarís, 100 (edifici Can Marcet).
- En el cas que les obres a realitzar estiguin localitzades en un espai d'expectativa arqueològica segons el Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) i, per tant han d'estar subjectes a intervenció arqueològica, no hi haurà opció a que siguin realitzades per l'Ajuntament. Les obres les haurà de fer el peticionari.

CONDICIONS TÈCNIQUES DURANT LES OBRES:

- Cal deixar una franja mínima de pas pels vianants d'una amplada de 0,90 metres totalment lliure d'obstacles durant el transcurs de les obres.
- Un cop finalitzades, cal deixar els paviments de la vorera i la calçada en el mateix estat de quan es van iniciar les obres.
- El diàmetre mínim dels ramals de connexió a la xarxa de clavegueram serà de 250 mm.
- L'alçada lliure mínima per sobre la part superior del tub de la connexió al clavegueram ha de ser d'1 metre (excepte en casos excepcionals on la profunditat de la claveguera general no ho admeti).
- Els ramals de connexió a la claveguera no podran passar per sota de cap arbre, columna o bàcul d'enllumenat o semàfors o altres elements que disposin de fonamentació soterrada i s'haurà de garantir una distància mínima d'1 m de radi a partir del contorn exterior de l'element afectat. Tampoc es podrà passar amb el ramal de connexió per sota de caixes d'embornal de recollida d'aigües pluvials.
- En el cas que, per la construcció de la connexió particular de clavegueram sigui necessària la retirada provisional de qualsevol element situat a la via pública (mobiliari urbà, marquesines, senyalització vertical,...) aquesta correrà a càrrec del peticionari.
- En el cas que, per la correcta construcció de la connexió particular de clavegueram, sigui necessària la retirada o modificació de canalitzacions d'algun servei urbà existent (aigua, gas, electricitat, telecomunicacions, etc.), la gestió, tramitació i possibles despeses econòmiques que se'n derivin, aniran a càrrec del peticionari.
- En cas que el peticionari opti per què les obres siguin realitzades per l'Ajuntament, haurà de tenir en compte el següent:
- En el moment d'iniciar les obres, que serà comunicat en dies anteriors, caldrà que el peticionari i/o alguna persona designada per aquest, estigui present per a indicar el punt exacte a on s'haurà de fer la connexió. Aquesta persona haurà d'estar present durant el transcurs de les obres o localitzable per resoldre qualsevol dubte i/o problema que pugui sorgir en el transcurs de les obres.
- El treballs inclosos en el preu públic establert per a la construcció de ramals de connexió a la xarxa de clavegueram, no inclouen treballs més enllà del límit de façana i/o finca, així com que tampoc inclou peces especials per a fer les connexions amb la xarxa de sanejament de l'interior de la finca. En el cas que siguin necessàries aquestes peces, el peticionari les haurà de subministrar de forma urgent a l'empresa que realitza les obres.
- En el moment d'iniciar les obres i durant tot el temps que durin aquestes, no es podran avocar aigües per la xarxa de sanejament de l'interior de l'edifici.
- Si en qualsevol moment en el transcurs de les obres, fos necessària la presencia d'un equip de dessembussament i/o neteja de clavegueram per retirar acumulació d'aigües provinents de la xarxa de sanejament interior de l'edifici, haurà de ser el peticionari el que s'encarregui de posar a disposició aquests equips de forma immediata, per tal de minimitzar les interferències i interrupcions en els treballs.
- No es faran treballs de connexió a la xarxa de claveguera sota instal·lacions de bastides. Si en el moment de rebre la llicència, aquesta ja està instal·lada, l'Ajuntament no programarà l'execució de la connexió fins que el peticionari ens doni avís de que ja està retirada.
- Aquestes condicions s'afegeixen a les condicions generals i especials que s'assenyalin en la corresponent llicència.
Servei responsable Secció de la Intervenció a la Via Pública i Clavegueram del Servei d'Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments.
Telèfon 93 745 32 95.
vialitat@ajsabadell.cat
Termini de resolució El termini màxim en que s'ha de notificar la resolució expressa és de 3 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada al registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es doni cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.
Cita prèvia
  • Oficina de registre Can Marcet

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

Tramitació Presencial
Instància de Sol·licitud
Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat