v
23/04/2021 09:41:43
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellSol·licitud de residència a Ca l'EstruchNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Sol·licitud de residència a Ca l'Estruch.
Objecte Ca L'Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu, és un equipament municipal de Sabadell que compta amb diferents espais de residència i de difusió escènica.

Les estades ofereixen un espai de treball per a companyies i creadors visuals.
Documentació necessària - Fitxa emplenada (que es pot trobar al web www.lestruch.sabadell.cat/ i tramesa per correu electrònic a estruch@ajsabadell.cat).
- Dossier descriptiu del projecte i currículum de l'artista o companyia (en format pdf, màxim 10 pàgines).
Qui el pot demanar Companyies professionals o els seus representants.
Quan es pot realitzar Tot l'any.
Temps aproximat de resposta El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 2 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi entrat al registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell.
Preu Segons Ordenança fiscal 1.3.
Silenci administratiu Inclourà una de les propostes de Secretaria:
- El termini màxim per resoldre aquest procediment és de ____. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud estimada.
- El termini màxim per resoldre aquest procediment és de _____. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada i per interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que resulti pertinent.
- No resulta d'aplicació en ser un tràmit de comunicació o declaració responsable.
Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
Altra informació d'interès (més informació) La convocatòria que s'ha obert s'adreça a diferents modalitats artístiques: dansa i nous formats escènics, circ, arts visuals - performance, Sabadell obert (artistes visuals locals), projectes multimèdia i projectes multifònics.
Servei responsable Ca l'Estruch.
Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 2 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es doni cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada
Cita prèvia

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

Tramitació Presencial
Descarregar
Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat