v
20/04/2021 04:11:27
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de Sabadell(FUE) Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificatNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit (FUE) Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat.

Objecte Mitjançant la Comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb certificat tècnic la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici o modificació substancial d'una activitat econòmica, de les incloses en l'annex de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica (vegeu columna corresponent a “Certificat tècnic”), i hi adjunta el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l‘exercici de l'activitat.
Amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístics de turisme rural, els quals es comuniquen amb un formulari específic que trobareu a: https://canalempresa.gencat.cat/ca/03-sectors-d-activitat/06-hostaleria-i-turisme/establiments-turistics.

Documentació necessària


Qui el pot demanar La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal.

Quan es pot realitzar La comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat es presenta abans d'iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme i sempre que la intervenció prèvia preceptiva segons la normativa sectorial hagi finalitzat favorablement.

Temps aproximat de resposta Al moment.
Preu Segons O.F. 3.10.

Silenci administratiu No resulta d'aplicació en ser un tràmit de comunicació.

Vies de reclamació No es pot interposar cap recurs perquè no hi ha resolució.

Altra informació d'interès (més informació) Requisits previs:
- Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan correspongui.
- L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
- Disposar del projecte tècnic de l'activitat, redactat i signat per un tècnic competent*, així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent.
- Disposar de tots els títols habilitants necessaris per a l'exercici de l'activitat. En el cas d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits en matèria de salut alimentària, en el quadre adjunt.
- En cas que l'activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (veure columna corresponent “Requereix informe previ d'incendis”), de forma prèvia a fer la comunicació cal:
- Obtenir l'informe previ en matèria d'incendis.
- Un cop es rebi l'informe previ en matèria d'incendis, s'haurà de contactar amb una entitat col·laboradora de l'Administració per tal d'obtenir el certificat d'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis.
- Disposar del corresponent certificat de comprovació favorable en matèria d'incendis (si escau).
- Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.

(*) Per acreditar que el projecte i la certificació està redactat per un tècnic competent, es pot optar entre qualsevol de les opcions següents:
- Tota la documentació tècnica ha d'estar visada pel col·legi professional corresponent.
- Disposar d'un certificat d'actuació professional pel corresponent col·legi professional.
- Disposar d'un certificat del corresponent col·legi professional sobre la identitat i habilitació professional del personal tècnic i justificar que disposa d'assegurança de responsabilitat civil adient i al corrent de pagament.
- Disposar d'una declaració responsable subscrita pel personal tècnic, segons model normalitzat D-300.

Servei responsable Llicències i Disciplina d'Activitats.

Termini de resolució No s'aplica perquè es tracta d'un tràmit de comunicació.

Observacions Per a la tramitació electrònica d'aquesta sol·licitud, s'ha de descarregar i omplir la sol·licitud i els documents annexos, i posteriorment mitjançant l'opció tramitar s'ha d'omplir el formulari web i adjuntar la documentació requerida.


Documentació a aportar
Tipus Presentació
Comunicació: Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat d'acord amb el model normalitzat. Obligatori Telemàtica
Projecte tècnic signat per un tècnic competent: Projecte tècnic signat per un tècnic competent. En cas de tractar-se d'un establiment comercial amb una superfície de venda compresa entre 400 i 2.499 m2, o un establiment comercial singular amb una superfície compresa entre 400 i 4.999 m2, el projecte a més haurà de contenir:
a) plànol de situació;
b) plànol de la planta de l'establiment en què consti la superfície de venda amb la distribució de l'oferta comercial i
c) plànol en què consti la dotació de places d'aparcament mínimes. En el cas que estigui justificada una rebaixa de places d'aparcament, cal disposar de l'informe justificatiu municipal corresponent.
Obligatori Telemàtica
Formulari específic: En el cas d'establiments comercials amb una superfície de venda compresa entre 400 m2 i 2.499 m2 o d'establiments comercials singulars amb una superfície compresa entre 400 i 4.999 m2, adjuntar el següent formulari : Formulari. Opcional Telemàtica
Certificat del tècnic competent: Certificat del tècnic competent, que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, d'acord amb el projecte presentat. Obligatori Telemàtica
Declaració responsable: Declaració responsable subscrita pel persona tècnic, segons model normalitzat. Obligatori Telemàtica
Documentació que acredita la representació: En el cas de no figurar en el Registre d'apoderaments (Representa), documentació que acredita la representació. Opcional Telemàtica
Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona: Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona, si escau. Opcional Telemàtica
Altra documentació: Altra documentació que es consideri oportuna adjuntar. Opcional Telemàtica

Normativa
L 18/2020 Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat económica.
L 20/2009 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
L11/2009 Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
D 112/2010 Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat