v
23/04/2021 09:52:57
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de Sabadell(FUE) Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) (*)Nivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit (FUE) Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

Objecte És el règim d'intervenció mitjançant el qual les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars posen en coneixement de l'Ajuntament fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar i que s'acompanya dels document necessaris per al seu exercici.

Documentació necessària

- D008 Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III), model normalitzat(per duplicat).
- Fotocopia del document d'identificació i acreditació (DNI, CIF, escriptures...) del sol·licitant.
- Fotocopia del document d'identificació i acreditació de la persona representant de l'activitat.
- Declaració censal d'alta, modificació i baixa en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors davant de l'Agència Tributària (model 036 / 037) o anàlegs.
- Projecte tècnic signat per tècnic competent i titular de l'activitat.
- Certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment (requisits ambientals, de seguretat, urbanístics i altres previstos en la legislació sectorial de l'activitat).
- Certificacions, informes o registres específics sectorials per als casos en què l'activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l'exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables a domèstics. Aquestes podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l'Administració, si escau.
- Acreditació d'haver obtingut la llicència d'obres o d'haver presentat la comunicació prèvia d'obres quan procedeixi, o bé d'haver obtingut l'informe urbanístic favorable.
- Declaració d'impacte ambiental, o d'informe d'impacte ambiental, si escau.
- Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis en cas que l'activitat a desenvolupar hagi de fer control preventiu segons el que preveu la Llei 3/2010, del 18 de febrer.
- Pla de dejeccions ramaderes, en cas d'activitats ramaderes, amb el consegüent informe favorable emès pel Departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia.
- Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic no municipal, si s'escau.
- Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.
- Declaració responsable conforme es disposa de pòlissa o contracte d'assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat ambiental, si escau.
- Declaració de dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la llei en la qual s'empara, si escau.
- En el supòsit que la persona que tramita la comunicació prèvia ambiental no sigui la persona titular de l'activitat, caldrà aportar autorització per tramitar en nom d'una altra persona, segons model normalitzat D301.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal.

Quan es pot realitzar Tot l'any, però sempre abans d'iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Temps aproximat de resposta Al moment

Preu Segons Ordenança Fiscal 3.10

Silenci administratiu No resulta d'aplicació en ser un tràmit de comunicació

Vies de reclamació No es pot interposar cap recurs pel fet que no hi ha resolució

Altra informació d'interès (més informació) Requisits previs:
- Disposar de la llicència o comunicació prèvia d'obres corresponent quan calgui.
- Obtenció de l'informe urbanístic favorable i d'idoneïtat de l'activitat, en el cas d'edificacions existents construïdes sense ús específic i que no requereixin la realització d'obres.
- Obtenció d'informes preceptius, autoritzacions sectorials necessàries o actes de comprovació, fixades per la normativa sectorial aplicable per dur a terme l'activitat (ús provisional, prevenció d'incendis, etc).
- L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
- Disposar de projecte tècnic de l'activitat, redactat i signat per un tècnic competent (*), així com d'una certificació lliurada per tècnic competent que, si escau, ha de ser el director o directora de l'execució del projecte, que acrediti que l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen al projecte i a la documentació presentada i que es compleixen tots els requisits ambientals, de seguretat, urbanístics i altres previstos en la legislació sectorial de l'activitat.
- Disposar de les certificacions ambientals específiques favorables ens els casos en què l'activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l'exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables a domèstics.
- Disposar de la declaració d'impacte ambiental o d'informe d'impacte ambiental, si escau.
- Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (guals, etc.).
- Presentar la corresponent declaració responsable d'establiment alimentari, si escau.
- En cas que l'activitat a desenvolupar hagi de fer el control preventiu segons el que estableix la Llei 3/2010, del 18 de febrer, cal obtenir el corresponent informe previ en matèria de prevenció d'incendis amb resolució favorable i posteriorment contactar amb una entitat acreditada per tal d'obtenir el certificat d'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis.
- Obtenció de la corresponent autorització d'abocaments d'aigües residuals, si escau.
- Obtenció de l'informe favorable del Departament competent en matèria de ramaderia sobre el Pla de gestió de les dejeccions ramaderes si es tracta d'activitats ramaderes.
- Disposar de la pòlissa o el contracte d'assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l'activitat, si escau.
- Verificar que l'espai físic on es preveu desenvolupar l'activitat té la condició de local.
- Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.

(*) Per acreditar que el projecte i la certificació està redactat per un tècnic competent, es pot optar entre qualsevol de les opcions següents:
- Tota la documentació tècnica ha d'estar visada pel col·legi professional corresponent.
- Disposar d'un certificat d'actuació professional pel corresponent col·legi professional.
- Disposar d'un certificat del corresponent col·legi professional sobre la identitat i habilitació professional del personal tècnic i justificar que disposa d'assegurança de responsabilitat civil adient i al corrent de pagament.
- Disposar d'una declaració responsable subscrita pel personal tècnic, segons model normalitzat D-300.Fiscal núm. 3.10.

Servei responsable Llicències i Disciplina d'Activitats
Termini de resolució No s'aplica perquè és un tràmit de comunicació

Observacions Per a la tramitació electrònica d'aquesta sol·licitud, s'ha de descarregar i omplir la sol·licitud i els documents annexos, i posteriorment mitjançant l'opció tramitar s'ha d'omplir el formulari web i adjuntar la documentació requerida.


Documentació a aportar
Tipus Presentació
Comunicació prèvia ambiental: Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) Obligatori Telemàtica
Documentació que acredita la representació: En el cas de no figurar en el Registre d'apoderaments (Representa), documentació que acredita la representació. Opcional Telemàtica
Projecte bàsic i/o memòria ambiental: Projecte bàsic i/o memòria ambiental. Obligatori Telemàtica
Còpia idèntica del projecte tècnic en suport informàtic: En cas de presentació del projecte tècnic en suport paper, còpia idèntica del projecte tècnic en suport informàtic. Opcional Telemàtica
Certificació general tècnica acreditativa que l'activitat i les seves instal·lacions s'ajusten al projecte bàsic o la me: Certificació general tècnica acreditativa que l'activitat i les seves instal·lacions s'ajusten al projecte bàsic o la memòria ambiental i compleixen tots els requisits ambientals exigibles. Aquesta certificació anirà signada pel personal tècnic competent o bé pel director de l'execució del projecte. Obligatori Telemàtica
Certificacions ambientals específiques: Certificacions ambientals específiques favorables per aquells casos que l'activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l'exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l'Administració o pels tècnics municipals. Opcional Telemàtica
Informe i el certificat de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis: Informe i el certificat de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis, en el cas d'activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Opcional Presencial
Declaració d'impacte ambiental: Declaración de impacto ambiental Opcional Telemàtica
Pla de dejeccions ramaderes: Pla de dejeccions ramaderes, amb el conseqüent informe favorable pel Departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia. Opcional Telemàtica
Documentació que acredita el compliment de les exigències d'aïllament acústic: Documentació acreditativa de la realització de mesures in situ per comprovar el compliment de les exigències de l'aïllament acústic realitzat per una entitat de prevenció de la contaminació acústica acreditada (EPCA), si escau. Opcional Telemàtica
Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic: Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic no municipal, si escau. Opcional Telemàtica
Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública: Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament. Opcional Telemàtica
Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona: Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona, segons model normalitzat, si escau. Opcional Telemàtica

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat