v
20/04/2021 04:02:39
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de Sabadell(FUE) Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o d'un espectacle o activitat recreativa (*)Nivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit (FUE) Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o d'un espectacle o activitat recreativa
Objecte És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.
Modificació no substancial dels establiments i de les seves instal·lacions: Les modificacions dels establiments i de les seves instal·lacions, ja sigui per transformació, adaptació o reforma, ampliació o reducció, estan sotmeses a aquesta comunicació prèvia quan siguin no substancials (excepte gran rehabilitació) d'acord amb el què disposa el Codi tècnic de l'edificació.
En cas que, segons el que disposa l'esmentat Codi tècnic, la modificació sigui substancial (gran rehabilitació), caldrà sol·licitar una nova llicència o autorització o presentar una nova comunicació prèvia.
Modificació no substancial d'espectacles públics o activitats recreatives inclosos en la llicència o comunicació prèvia: La persona organitzadora o titular de l'establiment ha de formalitzar comunicació prèvia de la modificació, si el nou espectacle o la nova activitat recreativa amb la que es vol modificar la llicència o la comunicació prèvia no estan sotmeses a requeriments addicionals als exigits inicialment.
En els altres casos, l'ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia de l'establiment, per tal d'incloure-hi nous espectables o activitats recreatives, estarà subjecta a l'obtenció d'una nova llicència o la formalització d'una nova comunicació prèvia.
La modificació no substancial dels establiments i instal•lacions de les activitats de restauració també s'haurà de comunicar a través d'aquest tràmit .
Documentació necessària
Qui el pot demanar La persona física o jurídica titular d'una activitat o el seu representant legal
Quan es pot realitzar La comunicació es presenta abans d'iniciar l'activitat modificada, un cop finalitzades les obres que han modificat l'establiment i les seves instal•lacions i obtingudes les autoritzacions sectorials.
Temps aproximat de resposta Al moment
Preu Segons Ordenança Fiscal 3.10
Silenci administratiu No resulta d'aplicació en ser un tràmit de comunicació
Vies de reclamació No es pot interposar cap recurs pel fet que no hi ha resolució
Altra informació d'interès (més informació) Requisits previs:
- Obtenció de les certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l'exercici de l'activitat.
- Informe i certificació de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis quan la modificació afecti a activitats incloses en el annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o només certificació de l'acte de comprovació favorable quan es tracti d'una activitat inclosa a l'annex d'activitats amb risc d'incendis de l'Ordenança municipal, sempre que la modificació no substancial comporti afectació en aquest àmbit.
- Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d'obres, segons procedeixi.
- Obtenció de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.
- Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

(*) Per acreditar que el projecte i la certificació està redactat per un tècnic competent, es pot optar entre qualsevol de les opcions següents:
- Tota la documentació tècnica ha d'estar visada pel col•legi professional corresponent.
- Disposar d'un certificat d'actuació professional pel corresponent col•legi professional.
- Disposar d'un certificat del corresponent col•legi professional sobre la identitat i habilitació professional del personal tècnic i justificar que disposa d'assegurança de responsabilitat civil adient i al corrent de pagament.
- Disposar d'una declaració responsable subscrita pel personal tècnic, segons model normalitzat.
Servei responsable Llicències i Disciplina d'Activitats
Termini de resolució No s'aplica pel fet de ser un tràmit de comunicació
Observacions Per a la tramitació electrònica d'aquesta sol·licitud, s'ha de descarregar i omplir la sol·licitud i els documents annexos, i posteriorment mitjançant l'opció tramitar s'ha d'omplir el formulari web i adjuntar la documentació requerida.


Documentació a aportar
Tipus Presentació
Comunicació: Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa d'acord amb el model normalitzat Obligatori Telemàtica
Documentació tècnica: Documentació tècnica, presentada en forma de memòria o estudi ambiental requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions i, en tot cas, la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons corre Obligatori Telemàtica
Llicències, autoritzacions o concessions aprofitament de béns del domini públic: Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic no municipal, si escau. Opcional Telemàtica
Document acreditatiu en matèria dincendis: Document acreditatiu dhaver realitzat el control preventiu en matèria dincendis i el certificat de l'acte de comprovació favorable en matèria dincendis si es tracta dactivitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010. Opcional Telemàtica
Certificat en matèria dincendis de les activitats recreatives i els espectacles públics: Certificat de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis emès per una entitat col·laboradora de l'Administració o la seva referència si aquest ha estat emès pels serveis tècnics municipals si es tracta d'activitats, instal·lacions o establiments incloses a l'annex II d'activitats amb risc d'incendis de l'Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives. Opcional Telemàtica
Declaració responsable subscrita pel personal tècnic, segons model normalitzat: Declaració responsable subscrita pel personal tècnic, segons model normalitzat Obligatori Telemàtica
Documentació que acredita la representació.: En el cas de no figurar en el Registre d'apoderaments (Representa), documentació que acredita la representació. Opcional Telemàtica
Autorització per presentar documentació: Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona, segons model normalitzat, si escau Opcional Telemàtica

Normativa
L11/2009 Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
D 112/2010 Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
L 18/2020 Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat económica.
OMRITAUA Ordenança Municipal Reguladora de la Intervenció Tècnica i Administrativa dels Usos i les Activitats (OMRITAUA).
OTROS La normativa específica que sigui aplicable en matèria d'incendis, sorolls, aigua, residus, etc.
PGMOS Text refós del Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell (PGMOS).

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat