v
23/04/2021 09:36:57
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de Sabadell(FUE) Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàriesNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit (FUE) Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries
Objecte És el règim d'intervenció a través del qual la persona o empresa que vol posar funcionament un establiment fix obert al públic, despectacles públics o activitats recreatives ordinàries, ho posa en coneixement de l'Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.
Se sotmeten a aquest règim els establiments on es duen a terme activitats incloses al Decret 112/2010, de 31 d'agost, que aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives que ni aquest Decret ni l'Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives subjecten a llicència.
També està subjecta a comunicació prèvia despectacles la modificació no substancial d'un establiment obert al públic o activitat recreativa que compti amb la llicència municipal corresponent o que s'hagi legalitzat mitjançant comunicación.
Documentació necessària
Qui el pot demanar La persona física o jurídica que vol posar funcionament un establiment fix obert al públic, d'espectacles públics o activitats recreatives ordinàries o, el seu representant legal.
Quan es pot realitzar Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries es presenta abans d'iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal lacions necessàries per dur-la a terme i sempre que la intervenció prèvia preceptiva segons la normativa sectorial hagi finalitzat favorablemente.
Temps aproximat de resposta Al moment
Preu Segons Ordenança Fiscal 3.10
Silenci administratiu No resulta d'aplicació en ser un tràmit de comunicació
Altra informació d'interès (més informació) Requisits previs:
- Documentació acreditativa de la realització de mesures in situ per comprovar el compliment de les exigències de l'aïllament acústic realitzat per una entitat de prevenció de la contaminació acústica acreditada (EPCA), si escau.
- Informes preceptius, autoritzacions sectorials o actes de comprovació fixades per la normativa sectorial aplicable necessaris per dur a terme l'activitat (ús provisional, autorització sanitària, etc).
- Certificacions, informes o registres específics sectorials per aquells casos en què l'activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l'exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables a domèstics.
- Informe i certificat d'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis en cas que l'activitat a desenvolupar hagi de fer control preventiu segons el que preveu la Llei 3/2010, del 18 de febrer.
- Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic no municipal, si escau.
- Sol·licitud del permís d'abocament per les activitats incloses a l'annex I de l'Ordenança municipal d'abocaments a la xarxa de clavegueram.
- Presentar la corresponent Declaració responsable d'establiment alimentari, si escau.
- Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s'indiquen al Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.
- Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

(*) Per acreditar que el projecte i la certificació està redactat per un tècnic competent, es pot optar entre qualsevol de les opcions següents:

- Tota la documentació tècnica ha d'estar visada pel col·legi professional corresponent.
- Disposar d'un certificat d'actuació professional pel corresponent col·legi professional.
- Disposar d'un certificat del corresponent col·legi professional sobre la identitat i habilitació professional del personal tècnic i justificar que disposa d'assegurança de responsabilitat civil adient i al corrent de pagament.
- Disposar d'una declaració responsable subscrita pel personal tècnic, segons model normalitzat.
Servei responsable Llicències i Disciplina d'Activitats
Termini de resolució No s'aplica pel fet de ser un tràmit de comunicació
Observacions Per a la tramitació electrònica d'aquesta sol·licitud, s'ha de descarregar i omplir la sol·licitud i els documents annexos, i posteriorment mitjançant l'opció tramitar s'ha d'omplir el formulari web i adjuntar la documentació requerida.

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Comunicació: Comunicació prèvia d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries Obligatori Telemàtica
Documentació tècnica: Documentació tècnica, presentada en forma de memòria o estudi ambiental requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions i, en tot cas, la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l establiment i de les activitats a desenvolupar-hi. Obligatori Telemàtica
Certificación Ambiental: Certificació ambiental específica relativa a les emissions de sorolls o vibracions, i lluminosa a l'exterior en horari nocturn o d'altres afectacions ambiental que concorrin en actividades Opcional Telemàtica
Autorització d'abocaments: Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública o al mar quan procedeixi Opcional Telemàtica
Document acreditatiu: Document acreditatiu d'haver realitzat el control preventiu en matèria d'incendis i el certificat de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis si es tracta d'activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Opcional Telemàtica
Certificat del tècnic: Certificat del tècnic responsable de la instal·lació que es compleixen els requisits i les condicions de prevenció i de seguretat en matèria d'incendis exigides per les normes reguladores de les activitats recreatives i els espectacles públics i per la resta de normes d'aplicació Obligatori Telemàtica
Declaració responsable subscrita pel personal tècnic, segons model normalitzat: Declaració responsable subscrita pel personal tècnic, segons model normalitzat. Obligatori Telemàtica
Declaració d'impacte ambiental: Si l'activitat s'emplaça en un espai natural protegit, declaració d'impacte ambiental, sigui la seva resolució administrativa relativa a la no necessitat o, en el seu cas, la declaració d'impacte ambiental favorable o la indicació de la seva publicació, si escau amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara, si escau. Opcional Telemàtica
Certificacions o llicències específiques: Certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l'exercici de l'activitat. Opcional Telemàtica
Documentació que acredita la representació: En el cas de no figurar en el Registre d'apoderaments (Representa), documentació que acredita la representació Opcional Telemàtica
Autorització: Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona, segons model normalitzat, si escau. Opcional Telemàtica

Normativa
L11/2009 Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
D 112/2010 Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
L 18/2020 Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat económica.
OMRITAUA Ordenança Municipal Reguladora de la Intervenció Tècnica i Administrativa dels Usos i les Activitats (OMRITAUA).
PGMOS Text refós del Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell (PGMOS).
OTROS La normativa específica que sigui aplicable en matèria d'incendis, sorolls, aigua, residus, etc.

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat