v
17/04/2021 01:18:19
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de Sabadell(FUE)Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient (*)Nivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit (FUE) Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

Objecte És el tràmit per mitjà del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència ambiental o comunicació prèvia ambiental vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que hi fa una modificació no substancial.
Una modificació no substancial és la que no comporta repercussions importants o perjudicials sobre les persones o el medi ambient.
- D'activitat sotmesa a llicència ambiental: la modificació no substancial amb efectes sobre les persones o el medi ambient s'ha de comunicar a l'Ajuntament. Aquesta modificació es pot dur a terme si l'òrgan ambiental considera la modificació no substancial o bé si no es pronuncia en el termini d'un mes. La modificació no substancial sense efectes per a les persones o el medi ambient ha de figurar a les actes de control periòdic i no està subjecta a aquesta modificació.
- D'activitat sotmesa a comunicació prèvia ambiental: la modificació d'una activitat sotmesa a comunicació prèvia ambiental ha de ser comunicada a l'Ajuntament quan pugui tenir efectes previsibles sobre les persones o el medi ambiental.
En els altres casos, l'ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia estarà subjecta a l'obtenció d'una nova llicència o la formalització d'una nova comunicació prèvia.

Documentació necessària


A més de la documentació descrita a l'apartat de “Documentació a aportar”, en cas de tractar-se de modificació no substancial amb efectes sobre les persones o el medi ambient, caldrà aportar la documentació tècnica que es detalla a continuació.

Atmosfera
a. Descripció i identificació dels processos, equips i instal·lacions afectats pel canvi que generen noves emissions o les modifiquen (vehiculades i difuses).
b. Característiques de les emissions vehiculades i difuses, contaminants i mesures correctores associades que estiguin afectades pel canvi.
c. El balanç dels contaminants per tal de justificar l'augment de les emissions totals de l'activitat i la metodologia de l'elaboració d'aquest balanç.

Aigua
a. Dades del possible increment en el consum o abocament d'aigües i, si escau, acreditació de la disponibilitat del recurs.
b. Declaració d'abocament.
c. Dades dels nous focus emissors d'aigües residuals.
d. Granges: pla de gestió de les dejeccions ramaderes del canvi, informat pel DAR.
e. Dipòsits controlats o monodipòsits: si hi ha afeccions a noves lleres o s'incrementa la profunditat del vas, cal aportar estudi hidrogeològic i mesures correctores.

Residus
En el cas de tractar-se de residus que afecten la producció de residus:
a. Descripció dels canvis que produeixen un increment en la producció de residus.
b. Indicar pels nous residus generats: la descripció, el codi CER, la producció anual (en t/a), el sistema i capacitat màxima d'emmagatzematge, la seva ubicació en un plànol i la destinació final.
c. Indicar la producció anual (en t/a) de cadascun dels residus produïts, agrupant-los en perillosos i no perillosos, abans i després de la modificació plantejada (incloent els nous residus generats després de la modificació plantejada). Caldrà prendre com a referència (com a quantitat bans de la modificació) les quantitats indicades en l'autorització / llicència ambiental inicial.

En el cas de tractar-se de canvis que afecten a gestors de residus:
a. Descripció dels canvis que afecten la gestió dels residus a tractar (increment dels residus, increment de la capacitat de tractament, increment de la capacitat d'emmagatzematge dels residus abans de tractar...).
b. Cal indicar la capacitat de tractament anual (t/a) del conjunt de residus a tractar, abans i després de la modificació plantejada.
c. Cal indicar la capacitat d'emmagatzematge (t) del conjunt de residus a tractar, abans i després de la modificació plantejada.

Llum
Un informe de les característiques de la nova il·luminació exterior de l'activitat modificada que indiqui: la zona de protecció vers la contaminació lluminosa on s'ubica la instal·lació, les característiques de la llum, de les instal·lacions i dels aparells d'il·luminació, els sistemes de regulació horària i la justificació d'ús en horari de nit, si escau.

Accidents greus:
En els supòsits d'activitats de l'Annex II afectades pel Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, que aprova mesures de control de riscos inherents als accidents greus en els què intervenen substàncies perilloses o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s'estableixin per la normativa de seguretat industrial.
a. Descripció general del canvi projectat.
b. Descripció dels increments/reduccions de substàncies classificades d'acord amb la normativa vigent d'accidents greus que suposarà el canvi.
c. Justificació de la no substancialitat del canvi d'acord amb els criteris fixats a tal efecte per l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial i per comparativa amb la normativa d'accidents greus vigent.

Emissions radioelèctriques
a. Descripció general del canvi projectat.
b. Alçada de les antenes del sistema radiant.
c. Diagrama de radiació indicant la potencia isotròpica radiada equivalent (W) màxima en la direcció de màxima radiació, la inclinació mecànica més elèctrica i l'azimut de les antenes del sistema radiant. Si es tracta d'un emplaçament en el que operen diverses tecnologies (d'un o diversos operadors), indicar la PIRE total en les direccions màximes de radiació (en els casos en què es donin les condicions per a tenir en compte l'aportació d'un transmissor en alguna direcció, i que són:
- Que els azimuts divergeixin menys de 30º, i
- Que la distància entre cada antena sigui menor d'1,5 m i
- Que la distància en planta sigui menor de 3 m
d. Dimensions de cada antena transmissora.
e. Descripció dels serveis prestats i les tecnologies utilitzades, amb indicació específica de la freqüència i potències a les quals opera.
f. Plànol d'emplaçament indicant cota altimètrica corresponent (a escala 1:200).
g. Plànols en planta i alçat de la situació relativa a les edificacions habitades més properes en un radi de 100 metres respecte l'emplaçament. En aquests plànols caldrà dibuixar les figures de protecció corresponents (a escala 1:500).
h. Indicació del nivell de camp elèctric (V/m) i de la densitat de potència mesurats en els tres últims controls efectuats de la instal·lació per donar compliment a un tràmit reglamentari, o en el seu defecte aportació de tres mesures separades en un interval superior a 30 minuts entre les mateixes en un mínim de tres punts de mesura.

Qui el pot demanar La persona física o jurídica titular d'una activitat o el seu representant legal

Quan es pot realitzar La comunicació ha de formalitzar-se abans de realitzar la modificació no substancial

Temps aproximat de resposta 1 mes des de l'entrada de la sol·licitud

Preu Segons Ordenança Fiscal 3.10 Taxa per la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions

Silenci administratiu Si transcorre més d'un mes des de la data de la comunicació sense que s'adopti cap resolució municipal al respecte, es podrà dur a terme la modificació no substancial.

Vies de reclamació Si hi ha resolució, aquest acte exhaureix la via administrativa, per la qual cosa podeu interposar potestativament un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació o bé directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
En cas contrari, no es pot interposar cap recurs pel fet que no hi ha resolució.


Altra informació d'interès (més informació) Requisits previs:
- Disposar de la llicència o comunicació prèvia d'obres corresponent, quan escaigui.
- Obtenció d'informes preceptius, autoritzacions sectorials necessaris o actes de comprovació, fixades per la normativa sectorial aplicable per dur a terme l'activitat (ús provisional, prevenció d'incendis, etc.).
- Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.
- En cas d'activitats ramaderes, prèviament a la realització de qualsevol modificació no substancial, caldrà un informe favorable del Departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia respecte a les modificacions del pla de gestió de les dejeccions ramaderes, en el supòsits de l'article 21 del Decret 136/2009, d'1 de setembre.

(*) Per acreditar que el projecte i la certificació està redactat per un tècnic competent, es pot optar entre qualsevol de les opcions següents:
- Tota la documentació tècnica ha d'estar visada pel col·legi professional corresponent.
- Disposar d'un certificat d'actuació professional pel corresponent col·legi professional.
- Disposar d'un certificat del corresponent col·legi professional sobre la identitat i habilitació professional del personal tècnic i justificar que disposa d'assegurança de responsabilitat civil adient i al corrent de pagament.
- Disposar d'una declaració responsable subscrita pel personal tècnic, segons model normalitzat.

Servei responsable Servei de Llicències i Disciplina d'Activitats

Termini de resolució En el termini d'un mes des de l'entrada de la comunicació, l'Ajuntament ha de resoldre motivadament, si es tracta d'una modificació no substancial o substancial.
Si en la modificació no substancial amb efectes sobre el medi ambient s'incorporen nous focus d'emissions, la resolució que determina que la modificació no és substancial podrà concretar els límits d'aquestes emissions, si aquests límits no estan fixats per la normativa sectorial.
Si l'òrgan ambiental considera que la modificació és substancial no es podrà dur a terme fins que s'hagi atorgat una nova llicència.


Observacions Per a la tramitació electrònica d'aquesta comunicació, s'ha de descarregar i omplir la sol·licitud i els documents annexos, i posteriorment mitjançant l'opció tramitar s'ha d'omplir el formulari web i adjuntar la documentació requerida.


Documentació a aportar
Tipus Presentació
Comunicació: Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient d'acord amb el model normalitzat. Obligatori Telemàtica
Projecte tècnic: Projecte tècnic signat per tècnic/ ca competent Obligatori Telemàtica
Certificat del tècnic: Certificat del tècnic competent responsable de la posada en funcionament de l'activitat. Obligatori Telemàtica
Datos y documentación justificativa: Dades i documentació necessària que justifica la modificació realitzada. Obligatori Telemàtica
Pla de dejeccions ramaderes: Pla de dejeccions ramaderes, en cas d'activitats ramaderes amb el consegüent informe favorable emès pel Departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia. Opcional Telemàtica
Declaración responsable subscrita por el personal técnico: Declaración responsable subscrita por el personal técnico, según modelo normalizado, si procede. Opcional Telemàtica
Documentació que acredita la representació: En el cas de no figurar en el Registre d'apoderaments (Representa), documentació que acredita la representació. Opcional Telemàtica
Autorització: Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona, segons model normalitzat, si escau. Opcional Telemàtica

Normativa
L 20/2009 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
L 18/2020 Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat económica.
OMRITAUA Ordenança Municipal Reguladora de la Intervenció Tècnica i Administrativa dels Usos i les Activitats (OMRITAUA).
OTROS La normativa específica que sigui aplicable en matèria d'incendis, sorolls, aigua, residus, etc.
PGMOS Text refós del Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell (PGMOS).

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat