v
20/04/2021 03:50:36
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de Sabadell(FUE) Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats (*)Nivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit (FUE) Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats
Objecte És l'informe previ en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.
Documentació necessària

a) Sol·licitud, segons model normalitzat D007.
b) Plànol d'emplaçament a escala 1:500 segons Text Refós del Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell (PGMOS) grafiant la ubicació objecte de la sol·licitud i que permeti una identificació indubtable de la seva ubicació.
c) Memòria tècnica descriptiva de l'activitat projectada que expliqui la seva naturalesa i les seves característiques principals, amb determinació de les necessitats d'ús i aprofitaments del sòl i del subsòl, els requeriments de l'activitat respecte a la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals, així com l'adscripció de l'activitat a un dels usos urbanístics que contempla l'art. 149 del Text Refós del Pla General Municipal d'Ordenació aprovat definitivament en data 31-07-2000 (DOGC 02-10-2000).
d) En els casos d'activitats subjectes a legislació d'accidents greus o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques incloses en aquesta legislació d'accidents greus, de conformitat amb els llindars que estableix la normativa de seguretat industrial, la sol·licitud ha de contenir la informació que requereixi aquesta legislació, en especial la Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial i la normativa de desenvolupament, en relació a l'anàlisi quantitatiu del risc, d'acord amb les instruccions dictades per l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de seguretat industrial.
e) Documentació gràfica.
En cas que no faci la sol·licitud la persona interessada:
- S'haurà d'aportar emplenat el model "Autorització per tramitar en nom d'una altra persona".
- Fotocòpia del DNI/NIF del sol·licitant.
- Fotocòpia del DNI dela persona representant de l'activitat.
Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal.
Quan es pot realitzar Tot l'any, però prèviament a la formalització de la comunicació o simultàniament a la sol·licitud de la llicència.
Temps aproximat de resposta 1 mes des de l'entrada de la sol·licitud
Preu Segons Ordenança Fiscal 3.10.
Silenci administratiu El termini màxim per emetre l'informe és d'1 mes a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no hi hagi cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi emès l'informe, continua la tramitació dels procediments als quals es vincula, sens perjudici que no es podran adquirir per silenci administratiu facultats o drets contraris a l'ordenament jurídic.
En els supòsits en què aquest s'ha d'emetre en la comunicació prèvia, el termini és de vint dies.
Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
Altra informació d'interès (més informació) La resolució establirà, a tenor de les circumstàncies concretes de l'activitat, el termini de caducitat de l'informe, que serà d'un mínim de sis mesos i un màxim de dos anys, transcorregut el qual caldrà tornar-lo a demanar.
Servei responsable Llicències i disciplina d'Activitats
Termini de resolució El termini màxim en què s'ha d'emetre l'informe urbanístic és d'1 mes a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi emès l'informe urbanístic, es podrà continuar la tramitació dels procediments als quals es vincula, sense perjudici que no es podran adquirir per silenci administratiu facultats o drets contraris a l'ordenament jurídic.
En els supòsits en què aquest s'ha d'emetre en la comunicació prèvia, el termini és de vint dies.
Observacions Per a la tramitació electrònica d'aquesta sol·licitud, s'ha de descarregar i omplir la sol·licitud i els documents annexos, i posteriorment mitjançant l'opció tramitar s'ha d'omplir el formulari web i adjuntar la documentació requerida.


Documentació a aportar
Tipus Presentació
Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats: Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats Obligatori Telemàtica
Documentació que acredita la representació: En el cas de no figurar en el Registre d'apoderaments (Representa), documentació que acredita la representació Opcional Telemàtica
Plànol: Plànol d'emplaçament a escala 1:500 que permeti una identificació indubtable de la ubicació. Obligatori Telemàtica
Memòria: Memòria descriptiva de l'activitat projectada que expliqui la seva naturalesa i les seves característiques principals, amb determinació de les necessitats d'ús i aprofitaments del sòl i del subsòl, així com dels requeriments de l'activitat respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals així com l'adscripció de l'activitat a un dels usos urbanístics que contempla l'article 149 del PGMOS. Obligatori Telemàtica
Documentació gràfica: Documentació gràfica Opcional Telemàtica
Documentació acreditativa: Documentació acreditativa d 'activitats subjectes a legislació d'accidents greus Opcional Telemàtica
Aj. Apoderaments/autoritzacions: Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona, si escau. Opcional Telemàtica

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat