v
20/04/2021 02:13:33
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de Sabadell(FUE) Comunicació de canvi de titularitat d'activitats, canvi de persona explotadoraNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit (FUE) Comunicació de canvi de titularitat d'activitats, canvi de persona explotadora
Objecte És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació d'inici d'activitat, posa en coneixement de l'Ajuntament que ha realitzat la transmissió del corresponent títol que habilita per exercir l'activitat.
Aquesta comunicació a l'Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.
Documentació necessària

1. Comunicació: Comunicació de canvi de titularitat d'activitats, canvi de persona explotadora (Obligatori)
2. Declaració conjunta de canvi de titularitat de l'activitat: Declaració conjunta de canvi de titularitat de l'activitat, segons model normalitzat D005, preferentment, o documentació acreditativa del negoci jurídic. (Obligatori)
3. Documentació que acredita la representació: En el cas de no figurar en el Registre d'apoderaments (Representa), documentació que acredita la representació. (Opcional)
4. Autorització per presentar la documentació en nom d'una altra persona: Autorització per presentar la documentació en nom d'una altra persona, segons model normalitzat, si escau. (Opcional)
6. Declaració conjunta de cessió i acceptació de l'explotació: En el cas d'activitat recreatives o de restauració, on es vulgui comunicar un nou explotador, Declaració conjunta de cessió i acceptació de l'explotació, segons model normalitzat D019, preferentment, o documentació acreditativa de la cessió i acceptació de l'explotació. (Opcional)
7. Fotocòpia del document d'identificació de persona explotadora: Fotocòpia del document d'identificació de la persona explotadora. (Opcional)
8. Acreditació de la representació de la persona explotadora: Acreditació de la representació de la persona explotadora , si escau. (Opcional)
Qui el pot demanar La persona que esdevingui titular, o el seu representant legal. Per les activitats que estan sotmeses a lleis sectorials ho podrà comunicar la persona interessada que rep o transmet l'activitat, o el seu representant legal.
Quan es pot realitzar En el termini màxim d'un mes des de que s'ha produït efectivament la transmissió.
Temps aproximat de resposta Al moment.
Preu Segons O.F. 3.10 Taxa per la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions.
Silenci administratiu No resulta d'aplicació en ser un tràmit de comunicació.
Vies de reclamació No es pot interposar cap recurs perquè no hi ha resolució.
Altra informació d'interès (més informació) Requisits previs:
- Comprovar que l'establiment obert al públic disposa de la llicència, autorització o comunicació prèvia d'inici d'activitat vigent i, si escau, de l'acta de control inicial, així com que s'han fet els controls periòdics establerts per la normativa d'aplicació. Aquests últims s'han d'efectuar en les activitats recreatives o de restauració cada quatre anys des de la data de l'atorgament de la llicència, de l'autorització o de la comunicació prèvia o des de la darrera acta de control.
- Disposar de les autoritzacions sectorials preceptives de funcionament de l'activitat inscrites a favor del nou titular de l'activitat.
- Verificar que l'establiment i les seves instal·lacions no han sofert canvis substancials o no substancials, ja sigui per transformació, adaptació, reforma, ampliació o reducció; ni de la maquinària, ni de les instal·lacions ni de l'activitat que es desenvolupa; i que la mateixa s'adapta a les condicions de llicència o comunicació.
- Qualsevol modificació en l'establiment o en les seves instal·lacions està subjecte a la comunicació davant l'Ajuntament que va atorgar l'autorització o llicència o al qual es va efectuar la comunicació prèvia, segons escaigui.
- Haver pagat la taxa municipal associada a aquest tràmit.

La signatura del document de Declaració conjunta de canvi de titularitat de l'activitat ha de permetre acreditar tant l'autenticitat de la signatura com la integritat i inalterabilitat del document.
Servei responsable SERVEI DE LLICÈNCIES I DISCIPLINA D'ACTIVITATS
Edifici Vapor Llonch
Ctra. de Barcelona 208 bis 08205 Sabadell
A/e: llicencies_activitat@ajsabadell.cat
Tel. 93 745 31 82
Termini de resolució No s'aplica perquè es tracta d'un tràmit de comunicació.
Observacions Per a la tramitació electrònica d'aquesta sol·licitud, s'ha de descarregar i omplir la sol·licitud i els documents annexos, i posteriorment mitjançant l'opció tramitar s'ha d'omplir el formulari web i adjuntar la documentació requerida.

Documentació a aportar
Tipus Presentació
Comunicació: Comunicació de canvi de titularitat d'activitats, canvi de persona explotadora Obligatori Telemàtica
Declaració conjunta de canvi de titularitat de l'activitat: Declaració conjunta de canvi de titularitat de l'activitat, segons model normalitzat, preferentment, o documentació acreditativa del negoci jurídic Obligatori Telemàtica
Documentació que acredita la representació: En el cas de no figurar en el Registre d'apoderaments (Representa), documentació que acredita la representació. Opcional Telemàtica
Autorització per presentar la documentació en nom d'una altra persona: Autorització per presentar la documentació en nom d'una altra persona, segons model normalitzat, si escau. Opcional Telemàtica
Declaració conjunta de cessió i acceptació de l'explotació: En el cas d'activitat recreatives o de restauració, on es vulgui comunicar un nou explotador, Declaració conjunta de cessió i acceptació de l'explotació, segons model normalitzat D019, preferentment, o documentació acreditativa de la cessió i acceptació de l'explotació. Obligatori Telemàtica
Fotocòpia del document d'identificació de persona explotadora: Fotocòpia del document d'identificació de la persona explotadora. Opcional Telemàtica
Acreditació de la representació de la persona explotadora: Acreditació de la representació de la persona explotadora , si escau. Opcional Telemàtica

Normativa
L 18/2020 Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat económica.
L 20/2009 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
L11/2009 Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
D 112/2010 Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

Tramitació Telemàtica
Tramitar
Llegenda
Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
© Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat