v
22/04/2021 20:03:19
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellCol·locació d'una làpida a una sepultura del cementiriNivell de Modernització 1. InformacióNivell de Modernització 2. Descàrrega de formularisNivell de Modernització 3. Iniciació electrònicaNivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Nivell de Modernització 4. Tramitació electrònica

Informació
Nom del tràmit Col·locació d'una làpida a una sepultura del cementiri
Objecte Sol·licitar l'autorització de col·locació de làpida o llosa a una sepultura.
Documentació necessària - Instància genèrica
- DNI del titular
- Títol funerari

Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada titular de la concessió, o el seu representant. En el cas que la persona titular sigui difunta, la persona beneficiària d'haurà d'haver sol·licitat prèviament el canvi de titularitat del dret funerari.

Quan es pot realitzar Tot l'any
Canals de tramitació presencial
 • Serveis Funeraris de Sabadell Torra SA
 • Temps aproximat de resposta Al moment
  Preu Segons Ordenança fiscal 3.7.
  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 3 mesos. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud desestimada.

  Vies de reclamació Recurs de reposició dins el termini d'un mes, recurs contenciós administratiu dins el termini de 2 mesos.

  Altra informació d'interès (més informació) Article 51.- Elements d'ornamentació en nínxols.
  1. Serà obligatòria la col·locació de làpida en els nínxols atorgats en règim de concessió.
  En els supòsits on manqui la làpida, s'inscriurà en la llosa que tapi el nínxol, el nom i cognoms de les persones inhumades i la data de inhumació.
  2. La làpida que es col·locarà haurà de ser de marbre blanc, llevat les làpides de nínxols de nova construcció, sense elements sobreposats només esculpits, d'un gruix no superior a 2 centímetres, caldrà deixar un marge de 3 mm per cada costat i segellar amb guix i haurà de comptar amb quatre punts o poms en els quatre vèrtex, per facilitar la seva col·locació i extracció. A la part inferior aquests poms podran ser gerros d'alumini o d'acer inoxidable.
  3. En els nínxols de nova construcció la làpida serà de granit gris grisal o del color que indiqui el projecte d'obres aprovat, s'adequarà al sistema de subjecció que la construcció del nínxol prevegi i quedarà alineada amb la línia de façana, sense que sobresurti cap cantell de la resta de nínxols. La col·locació de làpides haurà de ser de manera que se'n garanteixi la seva fixació i alhora que permeti una fàcil extracció o retirada per successives inhumacions en el mateix nínxol.
  4. No és permesa la col·locació de marbres, ni l'acabat amb pintura o lloses al voltant ni en els llindars del nínxol tapant la paret del bloc o completant l'ornamentació de la sepultura, tret dels nínxols del cementiri de la part antiga, que per les seves característiques estigui autoritzat.

  Servei responsable Serveis Funeraris de Sabadell Torra, SA.
  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 3 mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es doni cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

  Documentació a aportar
  Tipus Presentació
  Aj. Sol·licitud General: Aj. Sol·licitud General Obligatori Ambdues
  Aj. Apoderaments/autoritzacions: Aj. Apoderaments/autoritzacions Opcional Ambdues

  Tramitació Presencial
  Descarregar
  Tramitació Telemàtica
  Tramitar
  Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat