v
17/04/2021 10:33:32
Cabecera Sabadell
Ajuntament de Sabadell :: Inici :: Informació de Procediment
Usuari anònim
Connectar

Ajuntament de SabadellTramitació de cèdules d'habitabilitatNivell de Modernització 1. Informació

Nivell de Modernització 1. Informació

Informació
Nom del tràmit Tramitació de cèdules d'habitabilitat

Objecte La cèdula d'habitabilitat és un document que acredita que un habitatge compleix les condicions de qualitat, del dret a l'habitatge i, en conseqüència, és apte per a ésser destinat a residència. En qualsevol transmissió, cal acreditar que l'habitatge compleix les condicions de qualitat mitjançant el lliurament o la disposició de la cèdula.

Les cèdules d'habitabilitat són de dos tipus:

- Primera ocupació: habitatges nous: nova construcció, obres de gran rehabilitació (vigència 25 anys), canvi d'ús.
- Segona ocupació: habitatges usats (15 anys) els existents a l'entrada en vigor del decret 55/2009.

Les persones interessades hauran de contactar amb un professional del sector (aparellador o arquitecte tècnic) 93780 11 10. Només es poden tramitar cèdules de Sabadell.

Documentació necessària Habitatges nous:

El propietari, administrador o representant autoritzat ho haurà de sol·licitar segons model oficial, aportant la següent documentació:
- Sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de 1ª ocupació o de 1ª ocupació/Rehabilitació emplenada i signada pel sol·licitant.
- Comunicació prèvia a l'ocupació de l'habitatge (fotocòpia) o document equivalent.
- Certificat final d'obra i d'habitabilitat, original, signat pel personal tècnic competent i visat pel col·legi professional respectiu.
Les signatures han de ser digitals i manuscrites.
- Original de la Relació de les Modificacions del Projecte (C.T.E. Annex II 3.3 a)
- Original de la Relació dels Controls d'Obra i Resultats (C.T.E. Annex II 3.3 b)

Habitatges usats:

El propietari, administrador o representant autoritzat ho haurà de sol·licitar mitjançant l'imprès de sol·licitud de cèdula d'habitatge usat, que faciliten els col·legis oficials d'arquitectes i aparelladors, aportant la documentació següent:
- Certificat d'habitabilitat de 2ª ocupació emès per personal tècnic competent (arquitecte o arquitecte tècnic). Aquest certificat incorpora en el mateix full, la part destinada a sol·licitud de la cèdula. Pot anar Visat o no. Si no va visat cal adjuntar un certificat de colegiació trimestral del tècnic.
- Declaració responsable de l'antiguitat de l'habitatge model de l'agència de l'habitatge. Ha d'anar signat digitalment i de forma manuscrita.
Si en la sol·licitud per cèdula de 2ª ocupació fa referència a una cèdula anterior aquesta Declaració responsable no és necessari adjuntar-la.

Qui el pot demanar Qualsevol persona interessada propietària, administrador o el seu representant

Quan es pot realitzar Tot l'any

Canals de tramitació presencial
 • Registre de Vimusa
 • Temps aproximat de resposta Habitatges nous:
  - 1 mes des de l'entrada de la sol·licitud

  Habitatges usats:
  - 1 setmana des de l'entrada de la sol·licitud

  Preu Tràmit gratuït

  Silenci administratiu El termini màxim per resoldre aquest procediment és de 30 dies. La manca de notificació expressa de la resolució dins d'aquest termini legitima la persona interessada per entendre la seva sol·licitud estimada.

  Vies de reclamació Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l`endemà de la recepció d`aquesta notificació, d`acord amb el que disposen els articles 112.3 de la Llei 39/2015, d`1 doctubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

  Altra informació d'interès (més informació) Les dades que consten a la cèdula són:

  - Adreça de l'habitatge
  - Superfície útil de l'habitatge i de les habitacions
  - Estances i els espais que el componen l`habitatge en el moment de la seva emissió
  - Llindar màxim d'ocupació
  - Identificació de la persona tècnica que certifica l'habitabilitat

  A la cèdula no hi figura el nom de la persona propietària. Es tracta d'un document que acredita les condicions objectives d'habitabilitat de l`habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.

  Servei responsable Oficina Local d'Habitatge de Sabadell

  Termini de resolució El termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa és de 30 dies a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Ajuntament de Sabadell, sempre que no es donin cap dels supòsits que puguin ocasionar la suspensió o ampliació del termini esmentat. Transcorregut el termini sense que l'Ajuntament de Sabadell hagi notificat la resolució, la sol·licitud s'entendrà estimada.

  Cita prèvia
 • Per demanar cita a l'oficina de Vimusa, podeu fer-ho fent clic aquí.


 • Llegenda
  Tipus Obligatori Obligatori Opcional Opcional
  Presentació Ambdues Ambdues Presencial Presencial Telemàtica Telemàtica
  © Ajuntament de Sabadell | NIF: P-0818600-I | Condicions d'ús | Avís legal | Política de privacitat